เมนูหลัก

เกี่ยวกับตำบล - สาธารณูปโภค


การไฟฟ้า

การขยายเขตไฟฟ้า ปัจจุบันมีไฟฟ้าใช้ทุกครัวเรือน คิดเป็น ๑๐๐ เปอร์เซ็นต์ ปัญหาคือไฟฟ้าส่องสว่างทางหรือที่สาธารณะยังไม่สามารถดำเนินการครอบคลุมพื้นที่ได้ทั้งหมด เนื่องจากพื้นที่ที่มีความต้องการให้ติดตั้งไฟฟ้าส่องสว่างนั้นยังไม่เป็นที่สาธารณะ องค์การบริหารส่วนตำบลหนองบ่อ จึงไม่สามารถดำเนินการได้เช่นเดียวกับถนน การแก้ปัญหาคือ ประสานความร่วมมือกันในหลายๆ ฝ่าย เพื่อที่จะทำความเข้าใจกับประชาชนในพื้นที่ และวิธีการที่จะดำเนินการแก้ไขอย่างไร ทั้งนี้ องค์การบริหารส่วนตำบลหนองบ่อ ก็ได้ตั้งงบประมาณในส่วนนี้ไว้แล้ว และได้แจ้งประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนได้รับทราบถึงเหตุผลเพื่อที่จะได้ช่วยกันแก้ไขปัญหาให้กับชุมชนการประปา

ระบบประปาหมู่บ้าน จำนวน 4 แห่ง

- ประปาหมู่บ้านหนองบวบหอม หมู่ที่ 2 ผู้ใช้น้ำ จำนวน 20 ครัวเรือน
- ประปาหมู่บ้านดอนพรหม หมู่ที่ 5 ผู้ใช้น้ำ จำนวน 100 ครัวเรือน
- ประปาหมู่บ้านเขาซ่อนหม้อ หมู่ที่ 6 ผู้ใช้น้ำ จำนวน 93 ครัวเรือน
- ประปาหมู่บ้านดอนแจงพัฒนา หมู่ที่ 9 ผู้ใช้นำ จำนวน 47 ครัวเรือน

นอกจากนี้ พื้นที่บางส่วนของเขตองค์การบริหารส่วนตำบลหนองบ่อ ด้านตะวันออก คือ หมู่ที่ 4 และหมู่ที่ 7 ซึ่งติดต่อกับถนนทางหลวงแผ่นดินสายมาลัยแมน อยู่ในเขตบริการของการประปาส่วนภูมิภาคอำเภออู่ทอง ครัวเรือนที่ใช้บริการน้ำประปา จำนวน 81 หลังคาเรือน
0.01s. 0.50MB