นายนิคม วรคุณพิเศษ
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลหนองบ่อ
081-8517042

ออนไลน์ 370 คน

เยี่ยมชม 40,534 คน

บริการพื้นฐาน/สาธารณูปโภค
การคมนาคม

มีถนนที่เป็นเส้นทางคมนาคมที่สำคัญในพื้นที่ตำบล ดังนี้

1.1) ถนนในความรับผิดชอบของกรมทางหลวง จำนวน 2 สาย ระยะทางประมาณ 20 กม.

1.1.1) ถนนทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 321 สายมาลัยแมน ผ่านแนวเขตองค์การบริหารส่วนตำบลหนองบ่อ ด้านทิศตะวันออกซึ่งติดกับเขตองค์การบริหารส่วนตำบลศรีสำราญ (ระยะทางเฉพาะที่อยู่ผ่านเขตตำบล หนองบ่อ ประมาณ 1.50 กม.)

1.1.2) ถนนทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 3440 สาย บ้านดอนพรหม – บ้านตลาดเขต เชื่อมติดต่อระหว่างตำบลหนองบ่อ อำเภอสองพี่น้อง จังหวัดสุพรรณบุรี กับตำบลรางหวาย อำเภอพนมทวน จังหวัดกาญจนบุรี (ระยะทางประมาณ 18.50 กม.)
1.2) ถนนในความรับผิดชอบของ องค์การบริหารส่วนจังหวัดสุพรรณบุรี

1.2.1) ถนนทางหลวงชนบท สาย บ.หนองบวบหอม – วัดเขาพนมนาง เป็นถนนเชื่อมติดต่อระหว่างตำบลหนองบ่อ กับตำบลบ่อสุพรรณ อำเภอสองพี่น้อง จังหวัดสุพรรณบุรี และตำบลพังตรุ อำเภอพนมทวน จังหวัดกาญจนบุรี ระยะทางประมาณ 5.390 กม.

1.2.2) ถนนคอนกรีต จำนวน 5 สาย ระยะทางรวม 1.935 กม.
    - สายบ้านวังตะกู-บ้านสำนักแจง ระยะทาง 0.050 กม.
    - สายบ้านพรสวรรค์- เทศบาลตำบลรางหวาย (ต.รางหวาย) ระยะทาง 0.060 กม.
    - สายบ้านหนองจิก-บ้านทับเสนารักษ์ (ต.ทุ่งคอก) ระยะทาง 1.00 กม.
    - สายบ้านหนองบ่อ-บ้านโป่งตะไล้ (ต.ทุ่งคอก) ระยะทาง 0.200 กม. - สายบ้านกระถินแดง ระยะทาง 0.625 กม.
1.3) ถนนในความรับผิดชอบขององค์การบริหารส่วนตำบลหนองบ่อ จำนวน 77 สาย ระยะทางรวม 76.344 กม.

1.3.1) ถนนลาดยาง จำนวน 3 สาย ระยะทางรวม 11.754 กม.
    - ถนนลาดยาง สายบ้านหนองบ่อ – บ้านหนองจิก เชื่อมติดต่อระหว่างหมู่บ้าน คือ หมู่ 7 หมู่ 1 และหมู่ 2 ระยะทาง 9.454 กม. (รับถ่ายโอนฯ จากทางหลวงชนบท)
    - ถนนลาดยาง สายบ้านบวบหอม-วัดบวรศิริธรรม ระยะทาง 1.200 กม. เป็นถนนภายในหมู่บ้าน หมู่ 2
    - ถนนทางหลวงชนบท สายบ้านดอนแจงพัฒนา-บ้านหนองแขม ระยะทาง 1.100 กม. เป็นถนนภายในหมู่บ้าน หมู่ 9

1.3.2) ถนนคอนกรีต จำนวน 8 สาย ระยะทางรวม 2.590 กม.
    - สายสำนักแจง ซอย 1 ระยะทาง 0.315 กม.
    - สายสำนักแจง ซอย 2 ระยะทาง 0.100 กม.
    - สายดอนพรหม ซอย 3 ระยะทาง 0.650 กม.
    - สายดอนพรหม ซอย 4 ระยะทาง 0.200 กม.
    - สาย พรสวรรค์ ซอย 1 ระยะทาง 0.300 กม.
    - สายบ้านหนองบ่อ-บ้านโป่งตะไล้ (ตำบลทุ่งคอก) ระยะทาง 0.545 กม.
    - สายคันคลองชลประทาน (D.3L-3R SPN.) หมู่ 8 ระยะทาง 0.380 กม.
    - สายดอนแจงพัฒนา ซอย 3 ระยะทาง 0.100 กม.

1.3.3) หินคลุก จำนวน 56 สาย ระยะทาง 55.50 กม.

1.3.4) ลูกรัง จำนวน 10 สาย ระยะทาง 6.50 กม.


โทรคมนาคม
- สถานีรับ – ส่ง ถ่ายทอดสัญญาณวิทยุคมนาคม 1 แห่ง
- สถานีวิทยุชุมชน 1 แห่ง
- หอกระจายข่าวประจำหมู่บ้าน 9 แห่ง
- จำนวนโทรศัพท์สาธารณะ 86 หมายเลข
- จำนวนโทรศัพท์ของท้องถิ่น 1 หมายเลข


ไปรษณีย์หรือการสื่อสารหรือการขนส่ง และวัสดุ ครุภัณฑ์

ปัจจุบันพื้นที่องค์การบริหารส่วนตำบลหนองบ่อ ไม่มีที่ทำการไปรษณีย์หรือการสื่อสารหรือการขนส่งและวัสดุ ครุภัณฑ์ แต่จะใช้บริการในเขตพื้นที่ใกล้เคียง


การไฟฟ้า

การขยายเขตไฟฟ้า ปัจจุบันมีไฟฟ้าใช้ทุกครัวเรือน คิดเป็น ๑๐๐ เปอร์เซ็นต์ ปัญหาคือไฟฟ้าส่องสว่างทางหรือที่สาธารณะยังไม่สามารถดำเนินการครอบคลุมพื้นที่ได้ทั้งหมด เนื่องจากพื้นที่ที่มีความต้องการให้ติดตั้งไฟฟ้าส่องสว่างนั้นยังไม่เป็นที่สาธารณะ องค์การบริหารส่วนตำบลหนองบ่อ จึงไม่สามารถดำเนินการได้เช่นเดียวกับถนน การแก้ปัญหาคือ ประสานความร่วมมือกันในหลายๆ ฝ่าย เพื่อที่จะทำความเข้าใจกับประชาชนในพื้นที่ และวิธีการที่จะดำเนินการแก้ไขอย่างไร ทั้งนี้ องค์การบริหารส่วนตำบลหนองบ่อ ก็ได้ตั้งงบประมาณในส่วนนี้ไว้แล้ว และได้แจ้งประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนได้รับทราบถึงเหตุผลเพื่อที่จะได้ช่วยกันแก้ไขปัญหาให้กับชุมชนการประปา

ระบบประปาหมู่บ้าน จำนวน 4 แห่ง

- ประปาหมู่บ้านหนองบวบหอม หมู่ที่ 2 ผู้ใช้น้ำ จำนวน 20 ครัวเรือน
- ประปาหมู่บ้านดอนพรหม หมู่ที่ 5 ผู้ใช้น้ำ จำนวน 100 ครัวเรือน
- ประปาหมู่บ้านเขาซ่อนหม้อ หมู่ที่ 6 ผู้ใช้น้ำ จำนวน 93 ครัวเรือน
- ประปาหมู่บ้านดอนแจงพัฒนา หมู่ที่ 9 ผู้ใช้นำ จำนวน 47 ครัวเรือน


นอกจากนี้ พื้นที่บางส่วนของเขตองค์การบริหารส่วนตำบลหนองบ่อ ด้านตะวันออก คือ หมู่ที่ 4 และหมู่ที่ 7 ซึ่งติดต่อกับถนนทางหลวงแผ่นดินสายมาลัยแมน อยู่ในเขตบริการของการประปาส่วนภูมิภาคอำเภออู่ทอง ครัวเรือนที่ใช้บริการน้ำประปา จำนวน 81 หลังคาเรือน

เปลี่ยนภาษา