เมนูหลัก

เกี่ยวกับตำบล - บริการพื้นฐาน


การคมนาคม

มีถนนที่เป็นเส้นทางคมนาคมที่สำคัญในพื้นที่ตำบล ดังนี้

1.1) ถนนในความรับผิดชอบของกรมทางหลวง จำนวน 2 สาย ระยะทางประมาณ 20 กม.

1.1.1) ถนนทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 321 สายมาลัยแมน ผ่านแนวเขตองค์การบริหารส่วนตำบลหนองบ่อ ด้านทิศตะวันออกซึ่งติดกับเขตองค์การบริหารส่วนตำบลศรีสำราญ (ระยะทางเฉพาะที่อยู่ผ่านเขตตำบล หนองบ่อ ประมาณ 1.50 กม.)

1.1.2) ถนนทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 3440 สาย บ้านดอนพรหม – บ้านตลาดเขต เชื่อมติดต่อระหว่างตำบลหนองบ่อ อำเภอสองพี่น้อง จังหวัดสุพรรณบุรี กับตำบลรางหวาย อำเภอพนมทวน จังหวัดกาญจนบุรี (ระยะทางประมาณ 18.50 กม.)
1.2) ถนนในความรับผิดชอบของ องค์การบริหารส่วนจังหวัดสุพรรณบุรี

1.2.1) ถนนทางหลวงชนบท สาย บ.หนองบวบหอม – วัดเขาพนมนาง เป็นถนนเชื่อมติดต่อระหว่างตำบลหนองบ่อ กับตำบลบ่อสุพรรณ อำเภอสองพี่น้อง จังหวัดสุพรรณบุรี และตำบลพังตรุ อำเภอพนมทวน จังหวัดกาญจนบุรี ระยะทางประมาณ 5.390 กม.

1.2.2) ถนนคอนกรีต จำนวน 5 สาย ระยะทางรวม 1.935 กม.
    - สายบ้านวังตะกู-บ้านสำนักแจง ระยะทาง 0.050 กม.
    - สายบ้านพรสวรรค์- เทศบาลตำบลรางหวาย (ต.รางหวาย) ระยะทาง 0.060 กม.
    - สายบ้านหนองจิก-บ้านทับเสนารักษ์ (ต.ทุ่งคอก) ระยะทาง 1.00 กม.
    - สายบ้านหนองบ่อ-บ้านโป่งตะไล้ (ต.ทุ่งคอก) ระยะทาง 0.200 กม. - สายบ้านกระถินแดง ระยะทาง 0.625 กม.
1.3) ถนนในความรับผิดชอบขององค์การบริหารส่วนตำบลหนองบ่อ จำนวน 77 สาย ระยะทางรวม 76.344 กม.

1.3.1) ถนนลาดยาง จำนวน 3 สาย ระยะทางรวม 11.754 กม.
    - ถนนลาดยาง สายบ้านหนองบ่อ – บ้านหนองจิก เชื่อมติดต่อระหว่างหมู่บ้าน คือ หมู่ 7 หมู่ 1 และหมู่ 2 ระยะทาง 9.454 กม. (รับถ่ายโอนฯ จากทางหลวงชนบท)
    - ถนนลาดยาง สายบ้านบวบหอม-วัดบวรศิริธรรม ระยะทาง 1.200 กม. เป็นถนนภายในหมู่บ้าน หมู่ 2
    - ถนนทางหลวงชนบท สายบ้านดอนแจงพัฒนา-บ้านหนองแขม ระยะทาง 1.100 กม. เป็นถนนภายในหมู่บ้าน หมู่ 9

1.3.2) ถนนคอนกรีต จำนวน 8 สาย ระยะทางรวม 2.590 กม.
    - สายสำนักแจง ซอย 1 ระยะทาง 0.315 กม.
    - สายสำนักแจง ซอย 2 ระยะทาง 0.100 กม.
    - สายดอนพรหม ซอย 3 ระยะทาง 0.650 กม.
    - สายดอนพรหม ซอย 4 ระยะทาง 0.200 กม.
    - สาย พรสวรรค์ ซอย 1 ระยะทาง 0.300 กม.
    - สายบ้านหนองบ่อ-บ้านโป่งตะไล้ (ตำบลทุ่งคอก) ระยะทาง 0.545 กม.
    - สายคันคลองชลประทาน (D.3L-3R SPN.) หมู่ 8 ระยะทาง 0.380 กม.
    - สายดอนแจงพัฒนา ซอย 3 ระยะทาง 0.100 กม.

1.3.3) หินคลุก จำนวน 56 สาย ระยะทาง 55.50 กม.

1.3.4) ลูกรัง จำนวน 10 สาย ระยะทาง 6.50 กม.


โทรคมนาคม
- สถานีรับ – ส่ง ถ่ายทอดสัญญาณวิทยุคมนาคม 1 แห่ง
- สถานีวิทยุชุมชน 1 แห่ง
- หอกระจายข่าวประจำหมู่บ้าน 9 แห่ง
- จำนวนโทรศัพท์สาธารณะ 86 หมายเลข
- จำนวนโทรศัพท์ของท้องถิ่น 1 หมายเลข


ไปรษณีย์หรือการสื่อสารหรือการขนส่ง และวัสดุ ครุภัณฑ์

ปัจจุบันพื้นที่องค์การบริหารส่วนตำบลหนองบ่อ ไม่มีที่ทำการไปรษณีย์หรือการสื่อสารหรือการขนส่งและวัสดุ ครุภัณฑ์ แต่จะใช้บริการในเขตพื้นที่ใกล้เคียง
0.01s. 0.50MB