นายนิคม วรคุณพิเศษ
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลหนองบ่อ
081-8517042

ออนไลน์ 90 คน

เยี่ยมชม 40,527 คน

ประวัติ/สภาพทั่วไป

เมื่อปี พ.ศ. 2514 ตำบลหนองบ่อ อำเภอสองพี่น้อง จังหวัดสุพรรณบุรี แยกมาจากตำบลศรีสำราญ ประกอบด้วย หมู่ 10,11 และหมู่ 12 ต่อมาได้มีการแยกหมู่บ้าน โดยหมู่ 10 แยกเป็น หมู่ 1,2,7 หมู่ 11 แยกเป็นหมู่ 3 และหมู่ 4 หมู่ 12 แยกเป็นหมู่ 5 และหมู่ 6 จากนั้น หมู่ 5 ได้แยกเป็นหมู่ 8 และ หมู่ 9 จนถึงปัจจุบัน เป็นระยะเวลากว่า 48 ปี

ตำบลหนองบ่อ ยกฐานะจากสภาตำบลขึ้นเป็นองค์การบริหารส่วนตำบลหนองบ่อตามประกาศกระทรวงมหาดไทย เมื่อวันที่ 19 มกราคม 2539 ตำบลหนองบ่อ มีพื้นที่ประมาณ 53 ตร.กม. หรือประมาณ 33,100 ไร่ มีระยะห่างจากอำเภอสองพี่น้อง ในพื้นที่ส่วนที่ใกล้ที่สุด 15 กิโลเมตร และส่วนที่ไกลที่สุด 30 กิโลเมตร ระยะห่างจากจังหวัดสุพรรณบุรี ประมาณ 60 กม.

ที่ตั้งและอาณาเขต

ที่ตั้งของหมู่บ้านในเขตองค์การบริหารส่วนตำบลหนองบ่อ ตำบลหนองบ่อ ประกอบด้วย

หมู่ที่ 1 บ้านหนองจิก
หมู่ที่ 2 บ้านหนองบวบหอม
หมู่ที่ 3 บ้านไผ่แขวน
หมู่ที่ 4 บ้านสำนักแจง
หมู่ที่ 5 บ้านดอนพรหม
หมู่ที่ 6 บ้านพรสวรรค์
หมู่ที่ 7 บ้านหนองบ่อ
หมู่ที่ 8 บ้านกระถินแดง
หมู่ที่ 9 บ้านดอนแจงพัฒนา

อาณาเขตติดต่อ
ทิศเหนือจด อบต.จรเข้สามพัน, องค์การบริหารส่วนตำบลหนองบ่อขุนพัดเพ็ง และ อบต. สระพังลาน อำเภออู่ทอง จังหวัดสุพรรณบุรี
ทิศใต้จด อบต.ทุ่งคอก และ อบต.บ่อสุพรรณ อำเภอสองพี่น้อง จังหวัดสุพรรณบุรี
ทิศตะวันออกจด อบต.ศรีสำราญ อำเภอสองพี่น้อง จังหวัดสุพรรณบุรี
ทิศตะวันตกจด องค์การบริหารส่วนตำบลหนองบ่อตำบลรางหวาย และ อบต.พังตรุ อำเภอพนมทวน จังหวัดกาญจนบุรี

ลักษณะภูมิประเทศ

ภูมิประเภทขององค์การบริหารส่วนตำบลหนองบ่อมีลักษณะเป็นที่ราบลุ่ม ตั้งอยู่ทางภาคกลาง เป็นพื้นที่สำหรับที่อยู่อาศัยประมาณ 20% เป็นพื้นที่สำหรับการเกษตร 75 % และมีพื้นที่ส่วนอื่น 5% มี 3 ฤดูกาล (ฤดูร้อน ฤดูฝน ฤดูหนาว)


ลักษณะภูมิอากาศ

ลักษณะอากาศมีลักษณะร้อนชื่น อากาศเปลี่ยนแปลงไปตามฤดู ซึ่งมี 3 ฤดู ดังนี้

ฤดูร้อน เริ่มตั้งแต่กลางเดือนกุมภาพันธ์ไปจนถึงกลางเดือนพฤษภาคม อากาศร้อนและแห้งแร้ง แต่บางครั้งอาจมีอากาศเย็น บ้างครั้งเกิดพายุฝนฟ้าคะนองและลมกระโชกแรงหรืออาจมีลูกเห็บตกก่อให้เกิดความเสียหายแก่ประชาชนทุกปี เรียกว่า “พายุฤดูร้อน” อากาศร้อน จะมีอุณหภูมิระหว่าง 35 – 39.9 องศาเซลเซียส ร้อนจัด มีอุณหภูมิประมาณ 40 องศาเซลเซียสขึ้นไป
ฤดูฝนเริ่มตั้งแต่กลางเดือนพฤษภาคม ฝนตกมากในช่วงเดือน พฤษภาคม – ตุลาคม แต่อาจเกิด“ช่วงฝนทิ้ง” ซึ่งอาจนานประมาณ 1 – 2 สัปดาห์หรือบางปีอาจเกิดขึ้นรุนแรงและมีฝนน้อยนานนับเดือน ในเดือนกรกฎาคม แต่ในเขตองค์การบริหารส่วนตำบลหนองบ่อไม่เคยเกิดอุทกภัยรุนแรง มีฝนตกเฉลี่ยประมาณ 900 มิลลิเมตร
ฤดูหนาวเริ่มตั้งแต่กลางเดือนตุลาคมถึงกลางเดือนกุมภาพันธ์ ในช่วงกลางเดือนตุลาคมนานราว 1-2 สัปดาห์ เป็นช่วงเปลี่ยนฤดูจากฤดูฝนเป็นฤดูหนาว อากาศแปรปรวนไม่แน่นอน อาจเริ่มมีอากาศเย็นหรืออาจยังมีฝนฟ้าคะนอง อากาศหนาวอุณภูมิต่ำสุด ประมาณ 15 องศา

จำนวนประชากรในตำบล
จำนวนประชากร (คน)
หมู่ที่ชื่อหมู่บ้านชายหญิงรวมจำนวนครัวเรือน
1 บ้านหนองจิก 177 220 397 117
2บ้านหนองบวบหอม 461 458 919 206
3บ้านไผ่แขวน 105 115 220 60
4บ้านสำนักแจง 371 349 720 240
5บ้านดอนพรหม 331 331 662 235
6บ้านเขาซ่อนหม้อ(พรสวรรค์) 402 423 825 263
7บ้านหนองบ่อ 377 382 759 224
8บ้านกระถินแดง 210 224 434 118
9บ้านดอนแจงพัฒนา 210 232 442 89
รวม2,644 2,734 5,378 1,552
เปลี่ยนภาษา