เมนูหลัก

จัดซื้อจัดจ้าง - ประกาศ

หัวข้ออ่านวันที่
ประกาศกำหนดวัน/เวลาการตรวจการจ้าง โครงการต่อเติมอาคารอเนกประสงค์ บริเวณที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลหนองบ่อ323 พ.ย. 63
ประกาศผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือกและสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือประจำไตรมาสที่ 4 (เดือนกรกฎาคม 2563 ถึง เดือนกันยายน 2563)177 ต.ค. 63
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบริการแรงงานทำความสะอาด ตัดหญ้า เก็บขยะ ตัดแต่งกิ่งไม้ ดูแลรักษาความเป็นระเบียบเรียบร้อยตลอดจนความปลอดภัยของสนามศูนย์กีฬาตำบลหนองบ่อ หมู่ที่ 4152 ต.ค. 63
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือนกันยายน 2563 131 ต.ค. 63
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำ หมู่ 7 รางระบายน้ำขนาดกว้าง 0.30 เมตร ยาว 78.00 เมตร ลึก 0.40 เมตร เริ่มต้นจากบ้านนายบุญเลี้ยง เกษตรบริบูรณ์ ถึงบ้านนางญาดาวดี นิลเปี่ยม1321 ก.ย. 63
ประกาศกำหนดวัน/เวลาการตรวจการจ้าง โครงการลอกวัชพืชคลองระบายน้้ำ หมู่ 11521 ก.ย. 63
ประกาศกำหนดวัน/เวลาการตรวจการจ้าง โครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนนหินคลุก หมู่ 6721 ก.ย. 63
ประกาศผู้ชนะเสนอราคา โครงการติดตั้งไฟฟ้าสาธารณะ ชนิดโซล่าเซลหลอด LED ภายในพื้นที่ หมู่2 และ หมู่ 7 1218 ก.ย. 63
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา การจ้างเหมาเข้าเล่ม ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.25641017 ก.ย. 63
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้้อครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ เป็นชุดเครื่องเสียงสำหรับห้องประชุม (สำนักปลัด) 515 ก.ย. 63
ประกาศ โครงการติดตั้งไฟฟ้าสาธารณะ ชนิดโซล่าเซลหลอด LED ภายในพื้นที่ หมู่2 และ หมู่ 71115 ก.ย. 63
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้้อครุภัณฑ์สำนักงาน (สำนักปลัด) 63 ก.ย. 63
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาประกอบอาหารสำหรับผู้เข้าร่วมโครงการปฎิบัติตามมาตรฐานทางคุณธรรม จริยธรรม ประจำปีงบประมาณ 2563113 ก.ย. 63
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ 8 202 ก.ย. 63
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ 3161 ก.ย. 63
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ 4121 ก.ย. 63
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา โครงการขยายถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ 5131 ก.ย. 63
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ 1 131 ก.ย. 63
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่ (สำนักปลัด) 111 ก.ย. 63
ประกาศผู้ชนะเสนอราคา จ้างเหมาบำรุงรักษาและซ่อมแซม ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ หมายเลขครุภัณฑ์ 416-50-0015 111 ก.ย. 63
ลำดับที่ 1-20 | 1/7 หน้า | ทีล่ะ 20 ต่อหน้า
หน้าที่ 
0.02s. 0.50MB