เมนูหลัก

จัดซื้อจัดจ้าง - แสดงทั้งหมด

หัวข้ออ่านวันที่
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำ หมู่ 7 รางระบายน้ำขนาดกว้าง 0.30 เมตร ยาว 78.00 เมตร ลึก 0.40 เมตร เริ่มต้นจากบ้านนายบุญเลี้ยง เกษตรบริบูรณ์ ถึงบ้านนางญาดาวดี นิลเปี่ยม421 ก.ย. 63
ประกาศกำหนดวัน/เวลาการตรวจการจ้าง โครงการลอกวัชพืชคลองระบายน้้ำ หมู่ 1221 ก.ย. 63
ประกาศกำหนดวัน/เวลาการตรวจการจ้าง โครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนนหินคลุก หมู่ 6221 ก.ย. 63
ประกาศผู้ชนะเสนอราคา โครงการติดตั้งไฟฟ้าสาธารณะ ชนิดโซล่าเซลหลอด LED ภายในพื้นที่ หมู่2 และ หมู่ 7 618 ก.ย. 63
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา การจ้างเหมาเข้าเล่ม ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564517 ก.ย. 63
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้้อครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ เป็นชุดเครื่องเสียงสำหรับห้องประชุม (สำนักปลัด) 215 ก.ย. 63
ประกาศ โครงการติดตั้งไฟฟ้าสาธารณะ ชนิดโซล่าเซลหลอด LED ภายในพื้นที่ หมู่2 และ หมู่ 7415 ก.ย. 63
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้้อครุภัณฑ์สำนักงาน (สำนักปลัด) 53 ก.ย. 63
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาประกอบอาหารสำหรับผู้เข้าร่วมโครงการปฎิบัติตามมาตรฐานทางคุณธรรม จริยธรรม ประจำปีงบประมาณ 256363 ก.ย. 63
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ 8 152 ก.ย. 63
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ 3131 ก.ย. 63
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ 4101 ก.ย. 63
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา โครงการขยายถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ 5111 ก.ย. 63
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ 1 101 ก.ย. 63
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่ (สำนักปลัด) 71 ก.ย. 63
ประกาศผู้ชนะเสนอราคา จ้างเหมาบำรุงรักษาและซ่อมแซม ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ หมายเลขครุภัณฑ์ 416-50-0015 81 ก.ย. 63
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือนสิงหาคม 2563 81 ก.ย. 63
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้้อวัสดุสำนักงาน (กองคลัง) 931 ส.ค. 63
โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำ หมู่ 7731 ส.ค. 63
ประกาศผู้ชนะเสนอราคา จ้างเหมาบำรุงรักษาและซ่อมแซม ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์-เครื่องพิมพ์ หมายเลขครุภัณฑ์ 416-60-00551124 ส.ค. 63
ลำดับที่ 1-20 | 1/8 หน้า | ทีล่ะ 20 ต่อหน้า
หน้าที่ 
0.02s. 0.75MB