เมนูหลัก

จัดซื้อจัดจ้าง - แสดงทั้งหมด

หัวข้ออ่านวันที่
ประกาศ โครงการลอกวัชพืชคลองระบายน้ำ หมู่ 6219 ม.ค. 64
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก รหัสทางหลวงท้องถิ่น สพ.ถ.113-06 บ้านกระถินแดง ซอย 6 หมู่ 8 บ้านกระถินแดง กว้าง 5 เมตร ยาว 890 เมตร หนา 0.15 เมตร พื้นที่ไม่น้อยกว่า 4,450 ตารางเมตร811 ม.ค. 64
ประกาศผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือกและสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ ประจำไตรมาสที่ 1 (เดือนตุลาคม 2563 ถึงเดือนธันวาคม 2563)96 ม.ค. 64
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือนธันวาคม 2563 85 ม.ค. 64
ประกาศ ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก รหัสทางหลวงท้องถิ่น สพ.ถ.113-16 สำนักแจง ซอย 1 หมู่ที่ 4 บ้านสำนักแจง ซอย 1 ตำบลหนองบ่อ กว้าง 5 เมตร ยาว 2,250 เมตร หนา 0.15 เมตร พื้นที่ใช้สอยไม่น้อยกว่า 11,250 ตารางเมตร 828 ธ.ค. 63
ประกาศ ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก รหัสทางหลวงท้องถิ่น สพ.ถ.113-06 บ้านกระถินแดง ซอย 6 หมู่ที่ 8 บ้านกระถินแดง ตำบลหนองบ่อ กว้าง 5 เมตร ยาว 890 เมตร หนา 0.15 เมตร พื้นที่ใช้สอยไม่น้อยกว่า 4,450 ตารางเมตร2123 ธ.ค. 63
ประกาศ การเปิดเผยราคากลางโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก รหัสทางหลวงท้องถิ่น สพ.ถ.113-06 บ้านกระถินแดง ซอย 6 หมู่ที่ 8 บ้านกระถินแดง ตำบลหนองบ่อ กว้าง 5 เมตร ยาว 890 เมตร หนา 0.15 เมตร พื้นที่ใช้สอยไม่น้อยกว่า 4,450 ตารางเมตร 1022 ธ.ค. 63
ประกาศ การเปิดเผยราคากลางโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก รหัสทางหลวงท้องถิ่น สพ.ถ.113-16 สำนักแจง ซอย 1 หมู่ที่ 4 บ้านสำนักแจง ซอย 1 ตำบลหนองบ่อ กว้าง 5 เมตร ยาว 2,250 เมตร หนา 0.15 เมตร พื้นที่ใช้สอยไม่น้อยกว่า 11,250 ตารางเมตร 1222 ธ.ค. 63
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาจัดทำป้ายพระบรมฉายาลักษณ์ และป้ายพระบรมราโชวาทพร้อมกรอบและติดตั้ง จำนวน 4 ป้าย187 ธ.ค. 63
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ (กองช่าง)187 ธ.ค. 63
เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 (โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ม.4) 163 ธ.ค. 63
เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 (โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ม.8)183 ธ.ค. 63
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือนพฤศจิกายน 2563 182 ธ.ค. 63
ประกาศกำหนดวัน/เวลาการตรวจการจ้าง โครงการติดตั้งไฟฟ้าสาธารณะ ชนิดโซล่าเซลหลอด LED ภายในพื้นที่ หมู่2 และ หมู่ 7181 ธ.ค. 63
เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 (อาหารเสริม นม) 1830 พ.ย. 63
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้ออาหารเสริม (นม) ภาคเรียนที่ 2/2563 1330 พ.ย. 63
ประกาศกำหนดวัน/เวลาการตรวจการจ้าง โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ 8 1726 พ.ย. 63
ประกาศกำหนดวัน/เวลาการตรวจการจ้าง โครงการต่อเติมอาคารอเนกประสงค์ บริเวณที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลหนองบ่อ1923 พ.ย. 63
ประกาศผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือกและสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือประจำไตรมาสที่ 4 (เดือนกรกฎาคม 2563 ถึง เดือนกันยายน 2563)257 ต.ค. 63
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบริการแรงงานทำความสะอาด ตัดหญ้า เก็บขยะ ตัดแต่งกิ่งไม้ ดูแลรักษาความเป็นระเบียบเรียบร้อยตลอดจนความปลอดภัยของสนามศูนย์กีฬาตำบลหนองบ่อ หมู่ที่ 4262 ต.ค. 63
ลำดับที่ 1-20 | 1/9 หน้า | ทีล่ะ 20 ต่อหน้า
หน้าที่ 
0.02s. 0.75MB