เมนูหลัก

นโยบายและแผนงาน - ความโปร่งใสและป้องกันการทุจริต

หัวข้อเอกสารเปิดอ่าน
การดำเนินการเพื่อจัดการวามเสี่ยงการทุจริต155
ข้อมูลสถิติเรื่องร้องเรียนการทุจริต149
แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตประจำปี152
รายงานความพึงพอใจ021
การประเมินความเสี่ยงการทุจริตประจำปี144
การวิเคราะห์ผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงาน158
ึคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการประจำศูนย์รับเรื่องร้องเรียน/ร้องทุกข์165
ประกาศการจัดตั้งศูนย์รับเรื่องร้องเรียน/ร้องทุกข์131
คำสั่งแต่งตั้งเจ้าหน้าที่ประจำศูนย์รับเรื่องราวร้องเรียน/ร้องทุกข์135
คำสั่งการจัดตั้งศูนย์รับเรื่องร้องเรียน/ร้องทุกข์126
ประกาศมาตรการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต148
ข้อบังคับว่าด้วยจรรยาข้าราชการ อบต.หนองบ่อ151
ประกาศมาตรการส่งเสริมความโปร่งใสในการจัดซื้อจัดจ้าง141
ประกาศมาตรการ กลไก ในการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่านเว็บไซด์133
ประกาศมาตรการป้องกันการขัดกันระหว่างผลประโยชน์ส่วนตัวกับผลประโยชน์ส่วนร่วม132
ประกาศมาตรการ กลไก การให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียเข้ามามีส่วนร่วมในการดำเนินงาน136
การส่งเสริมการแต่งกายของพนักงาน151
คู่มือการป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน138
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลหนองบ่อ เรื่อง เจตจำนงการบริหารงานด้วยความสุจริต155
ประมวลจริยธรรมของข้าราชการ137

ลำดับที่ 1-20 | 1/2 หน้า | ทีล่ะ 20 ต่อหน้า
หน้าที่ 
0.01s. 0.50MB