เมนูหลัก

นโยบายและแผนงาน - ความโปร่งใสและป้องกันการทุจริต

หัวข้อเอกสารเปิดอ่าน
การดำเนินการเพื่อจัดการวามเสี่ยงการทุจริต144
ข้อมูลสถิติเรื่องร้องเรียนการทุจริต141
แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตประจำปี145
รายงานความพึงพอใจ018
การประเมินความเสี่ยงการทุจริตประจำปี141
การวิเคราะห์ผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงาน151
ึคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการประจำศูนย์รับเรื่องร้องเรียน/ร้องทุกข์141
ประกาศการจัดตั้งศูนย์รับเรื่องร้องเรียน/ร้องทุกข์128
คำสั่งแต่งตั้งเจ้าหน้าที่ประจำศูนย์รับเรื่องราวร้องเรียน/ร้องทุกข์133
คำสั่งการจัดตั้งศูนย์รับเรื่องร้องเรียน/ร้องทุกข์124
ประกาศมาตรการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต142
ข้อบังคับว่าด้วยจรรยาข้าราชการ อบต.หนองบ่อ136
ประกาศมาตรการส่งเสริมความโปร่งใสในการจัดซื้อจัดจ้าง136
ประกาศมาตรการ กลไก ในการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่านเว็บไซด์130
ประกาศมาตรการป้องกันการขัดกันระหว่างผลประโยชน์ส่วนตัวกับผลประโยชน์ส่วนร่วม129
ประกาศมาตรการ กลไก การให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียเข้ามามีส่วนร่วมในการดำเนินงาน133
การส่งเสริมการแต่งกายของพนักงาน146
คู่มือการป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน134
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลหนองบ่อ เรื่อง เจตจำนงการบริหารงานด้วยความสุจริต150
ประมวลจริยธรรมของข้าราชการ132

ลำดับที่ 1-20 | 1/2 หน้า | ทีล่ะ 20 ต่อหน้า
หน้าที่ 
0.01s. 0.50MB