เมนูหลัก

นโยบายและแผนงาน - การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล

หัวข้อเอกสารเปิดอ่าน
รายงานผลการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคลประจำปี 2562156
หลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล140
ประกาศมาตรฐานคุณธรรมจริยธรรมพนักงาน137
แผนพัฒนาบุคลากรรายปี114
นโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล165
แผนพัฒนาพนักงานส่วนตำบล165
แผนการเสริมสร้างมาตรฐานวินัยคุณธรรม จริยธรรม127
ประกาศนโยบายมาตรฐานคุณธรรมจริยธรรม120
ประกาศเจตนารมณ์124
ข้อบังคับว่าด้วยจรรยาข้าราชการ124
นโยบายการกำกับองค์การที่ดี119

ลำดับที่ 1-11 | 1/1 หน้า | ทีล่ะ 20 ต่อหน้า
หน้าที่ 
0.02s. 0.50MB