เมนูหลัก

นโยบายและแผนงาน - การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล

หัวข้อเอกสารเปิดอ่าน
รายงานผลการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคลประจำปี 2562135
หลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล123
ประกาศมาตรฐานคุณธรรมจริยธรรมพนักงาน124
แผนพัฒนาบุคลากรรายปี15
นโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล142
แผนพัฒนาพนักงานส่วนตำบล139
แผนการเสริมสร้างมาตรฐานวินัยคุณธรรม จริยธรรม115
ประกาศนโยบายมาตรฐานคุณธรรมจริยธรรม111
ประกาศเจตนารมณ์112
ข้อบังคับว่าด้วยจรรยาข้าราชการ114
นโยบายการกำกับองค์การที่ดี111

ลำดับที่ 1-11 | 1/1 หน้า | ทีล่ะ 20 ต่อหน้า
หน้าที่ 
0.01s. 0.50MB