เมนูหลัก

นโยบายและแผนงาน - ข้อบัญญัติ/เทศบัญญัติ

หัวข้อเอกสารเปิดอ่าน
ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลหนองบ่อ เรื่อง การติดตั้งบ่อบ่อดักไขมันบำบัดน้ำเสียในอาคาร พ.ศ. 2561127
ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลหนองบ่อ เรื่อง การควบคุมแหล่งเพาะพันธ์ุยุงลาย พ.ศ. 2561124
ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลหนองบ่อ เรื่อง การควบคุมกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ พ.ศ. 2561129
ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลหนองบ่อ เรื่อง การควบคุมการเลี้ยงหรือปล่อยสัตว์ พ.ศ. 2561127
ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลหนองบ่อ เรื่อง การกำจัดสิ่งปฏิกูลและมูลฝอย พ.ศ. 2558131
ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลหนองบ่อ เรื่อง ตลาด พ.ศ. 2558122

ลำดับที่ 1-6 | 1/1 หน้า | ทีล่ะ 20 ต่อหน้า
หน้าที่ 
0.01s. 0.50MB