เมนูหลัก

บุคลากร - ส่วนราชการ

ผู้บริหารส่วนราชการ

 • นางกชพร ตระกูลชาวท่าโขลง

  รองปลัด อบต. รักษาราชการแทนปลัด อบต.

 • นางกชพร ตระกูลชาวท่าโขลง

  รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล

  098-2516168สำนักปลัด

 • นางภลดา สีวารี

  นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการ รักษาราชการแทนหัวหน้าสำนักปลัดฯ

 • นางภลดา สีวารี

  นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการ

 • น.ส.จิรภา กีรติดำเกิงสกุล

  นักพัฒนาชุมชนชำนาญการ

 • นางวรัทยา ศิริไพบูลย์

  นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ

 • น.ส.ปุณิกา วงษ์นามใหม่

  นักวิชาการเกษตรชำนาญการ

 • น.ส.ชญาณ์พรรณ ทิพย์พานทอง

  นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ

 • ว่าง

  นักป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย

 • นายธนภัทร ขำบ้านหลวง

  ภารโรง (ลูกจ้างประจำ)

 • นายเสน่ห์ โชคพุ่มสว่าง

  พนักงานขับรถยนต์

 • น.ส.วาสนา ตนดี

  ผู้ช่วยนักพัฒนาชุมชน

 • นายสมเกียรติ คูเกษมทรัพย์

  คนงาน

 • นายอุดม เกิดทอง

  คนงาน

 • นายณรงค์เดช ขุนไม้งาม

  คนงาน

 • นายโสภณ แสงทองดี

  คนงาน

กองคลัง

 • นางสาวนภสินธุ์ อัครเพ็ญพรรณ

  นักวิชาการคลัง รักษาราชการแทน ผู้อำนวยการกองคลัง

 • น.ส.นภสินธุ์ อัครเพ็ญพรรณ

  นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ

 • น.ส.กัญญารัตน์ ชัยรัตน์

  นักวิชาการคลังชำนาญการ

 • น.ส.ภัสรา พยายม

  นักวิชาการพัสดุปฏิบัติการ

 • น.ส.ณัทฎ์นิชาพา วรคุณพิเศษ

  คนงาน

กองช่าง

 • นายธนัทเทพ วงษ์วัฒนาชัย

  นายช่างโยธาชำนาญงาน รักษาราชการแทนผู้อำนวยการกองช่าง

 • นายธนัทเทพ วงษ์วัฒนาชัย

  นายช่างโยธาชำนาญงาน

 • นางณฐบงกช กองม่วง

  เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน

 • นายพีรณัฐ มากสุริวงษ์

  คนงาน

 • นายภาคภูมิ เพ็งวงษ์

  คนงาน

กองการศึกษาฯ

 • น.ส.กาญจนา วงษ์นามใหม่

  ผู้อำนวยการกองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม

 • นายสันติ ทิพย์พานทอง

  นักวิชาการศึกษาชำนาญการ

 • นางจันทรา สืบศักดิ์

  ครู วิทยฐานะครูชำนาญการ

 • น.ส.สุทธิวรรณ เรือนทอง

  ครู วิทยฐานะครูชำนาญการ

 • นางอำภา ชมชื่น

  ครู

 • น.ส.ศุจินันท์ คูศรีเทพประทาน

  ผู้ช่วยนักวิชาการศึกษา

 • นายกฤษณะ แก้วบัวดี

  ผช.ครูผู้ดูแลเด็ก

 • น.ส.ศิริประภา มากสุริวงษ์

  ผู้ดูแลเด็ก

 • น.ส.นารินทร์ อ่ำโต

  ผู้ดูแลเด็ก

 • นายทวีศักดิ์ ขุนไม้งาม

  ยาม (ศูนย์เด็กฯ)

กองสาธารณสุขฯ

 • นางสาวแก้วตา ส่ำประเสริฐ

  นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ รักษาราชการแทน ผอ.กองสาธารณสุขฯ

 • น.ส.แก้วตา ส่ำประเสริฐ

  นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ

 • นายธีระศักดิ์ พิมพ์เสนา

  เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน

0.02s. 0.75MB