นายนิคม วรคุณพิเศษ
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลหนองบ่อ
081-8517042

ออนไลน์ 91 คน

เยี่ยมชม 40,513 คน

ส่วนราชการ

ผู้บริหารส่วนราชการ

 • นางกชพร ตระกูลชาวท่าโขลง

  รองปลัด อบต. รักษาราชการแทนปลัด อบต.

 • นางกชพร ตระกูลชาวท่าโขลง

  รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล

  098-2516168สำนักปลัด

 • นางสาวประภาศรี จันทรานนท์

  หัวหน้าสำนักปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล

 • นางภลดา สีวารี

  นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการ

 • นางสาวจิรภา กีรติดำเกิงสกุล

  นักพัฒนาชุมชนชำนาญการ

 • นางวรัทยา ศิริไพบูลย์

  นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ

 • นางสาวปุณิกา วงษ์นามใหม่

  นักวิชาการเกษตรชำนาญการ

 • นางสาวชญาณ์พรรณ ทิพย์พานทอง

  นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ

 • ว่าง

  เจ้าพนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย

 • นายธนภัทร ขำบ้านหลวง

  ภารโรง (ลูกจ้างประจำ)

 • นายเสน่ห์ โชคพุ่มสว่าง

  พนักงานขับรถยนต์

 • นางสาววาสนา ตนดี

  ผู้ช่วยนักพัฒนาชุมชน

 • นายสมเกียรติ คูเกษมทรัพย์

  คนงาน

 • นายอุดม เกิดทอง

  คนงาน

 • นายณรงค์เดช ขุนไม้งาม

  คนงาน

 • คนงาน

กองคลัง

 • นางสาวนภสินธุ์ อัครเพ็ญพรรณ

  นักวิชาการคลัง รักษาราชการแทน ผู้อำนวยการกองคลัง

 • นางสาวนภสินธุ์ อัครเพ็ญพรรณ

  นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ

 • นางสาวกัญญารัตน์ ชัยรัตน์

  นักวิชาการคลังชำนาญการ

 • นางสาวภัสรา พยายม

  นักวิชาการพัสดุปฏิบัติการ

 • นางสาวณัทฎ์นิชาพา วรคุณพิเศษ

  คนงาน

กองช่าง

 • นายธนัทเทพ วงษ์วัฒนาชัย

  นายช่างโยธาชำนาญงาน รักษาราชการแทนผู้อำนวยการกองช่าง

 • นายธนัทเทพ วงษ์วัฒนาชัย

  นายช่างโยธาชำนาญงาน

 • นางณฐบงกช กองม่วง

  เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน

 • นายพีรณัฐ มากสุริวงษ์

  คนงาน

 • นายภาคภูมิ เพ็งวงษ์

  คนงาน

กองการศึกษาฯ

 • นางสาวกาญจนา วงษ์นามใหม่

  ผู้อำนวยการกองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม

 • นายสันติ ทิพย์พานทอง

  นักวิชาการศึกษาชำนาญการ

 • นางจันทรา สืบศักดิ์

  ครู วิทยฐานะครูชำนาญการ

 • นางสาวสุทธิวรรณ เรือนทอง

  ครู วิทยฐานะครูชำนาญการ

 • นางอำภา ชมชื่น

  ครู

 • นางสาวศุจินันท์ คูศรีเทพประทาน

  ผู้ช่วยนักวิชาการศึกษา

 • นายกฤษณะ แก้วบัวดี

  ผช.ครูผู้ดูแลเด็ก

 • นางสาวศิริประภา มากสุริวงษ์

  ผู้ดูแลเด็ก

 • นางสาวนารินทร์ อ่ำโต

  ผู้ดูแลเด็ก

 • นายทวีศักดิ์ ขุนไม้งาม

  ยาม (ศูนย์เด็กฯ)

กองสาธารณสุขฯ

 • นางสาวแก้วตา ส่ำประเสริฐ

  นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ รักษาราชการแทน ผอ.กองสาธารณสุขฯ

 • นางสาวแก้วตา ส่ำประเสริฐ

  นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ

 • นายธีระศักดิ์ พิมพ์เสนา

  เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงานเปลี่ยนภาษา