นายนิคม วรคุณพิเศษ
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลหนองบ่อ
081-8517042

ออนไลน์ 130 คน

เยี่ยมชม 33,199 คน

สมาชิกสภา

ผู้บริหารส่วนสภา

 • นางสาวปภาวดี เจนกิจเจริญชัย

  ประธานสภาอบต.หนองบ่อ

  089-9963674

 • นายนิวัฒน์ รัตนภัทร์ศิริ

  รองประธานสภาอบต.หนองบ่อ

  085-1407456

 • นายรถภูมิ มากสุริวงค์

  เลขานุการสภาอบต.หนองบ่อ

  091-9890288สมาชิกสภา

 • นายรถภูมิ มากสุริวงค์

  ส.อบต. หมู่ที่ 1

  091-9890288

 • นายไพบูลย์ อรุณแสงศิลป์

  ส.อบต. หมู่ที่ 1

  089-9163990

 • นายญาณวุฒิ อมรสมานกุล

  ส.อบต. หมู่ที่ 2

  091-9164245

 • น.ส.ปภาวดี เจนกิจเจริญชัย

  ส.อบต. หมู่ที่ 2

  089-9963674

 • น.ส.การเกต ทวนเงิน

  ส.อบต. หมู่ที่ 3

  080-0586083

 • นายสำราญ หอมสุวรรณ

  ส.อบต. หมู่ที่ 3

  089-9888227

 • นายดอน ผิวสุข

  ส.อบต. หมู่ที่ 4

  081-6724177

 • นายประสูตร นิ่มนวล

  ส.อบต. หมู่ที่ 4

  086-7641729

 • นายธนาพัทธ์ ศรีธำรงวัชร์

  ส.อบต. หมู่ที่ 5

  092-9399585

 • นายดาวเรือง คุ้มเจริญ

  ส.อบต. หมู่ที่ 5

  086-1784317

 • นายประวุฒิ ปิติภูมิวิเศษ

  ส.อบต. หมู่ที่ 6

  086-1698101

 • นายสมัย บุตรโชติ

  ส.อบต. หมู่ที่ 6

  081-8592654

 • นายนิวัฒน์ รัตนภัทรศิริ

  ส.อบต. หมู่ที่ 7

  085-1407456

 • นายประทีป ประกอบทรัพย์

  ส.อบต. หมู่ที่ 7

  089-9138978

 • นายมนตรี ภูไทย

  ส.อบต. หมู่ที่ 8

  080-6572345

 • นายรุ่งโรจน์ วงษ์ไสว

  ส.อบต. หมู่ที่ 9

  081-9152126

 • นายพลอย วงษ์นามใหม่

  ส.อบต. หมู่ที่ 9

  081-5276281เปลี่ยนภาษา