นายนิคม วรคุณพิเศษ
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลหนองบ่อ
081-8517042

ออนไลน์ 86 คน

เยี่ยมชม 40,555 คน

วิสัยทัศน์/พันธกิจ

วิสัยทัศน์


“ สร้างสมดุลการพัฒนา มุ่งสู่ความเป็นชุมชนน่าอยู่ ที่ยั่งยืน ”
คำขวัญประจำตำบล


หนองบ่อถิ่นเกษตร พื้นที่เขตอ้อยหวาน สืบสานประเพณี
ของดีภูเขาปรง รณรงค์สิ่งแวดล้อม เพรียบพร้อมคุณธรรม
น้อมนำประชาธิปไตย ก้าวไกลพัฒนา
พันธกิจ


พันธกิจหลักที่ 1 ปรับปรุง ซ่อมแซม ก่อสร้าง จัดให้มีสาธารณูปโภคขั้นพื้นฐานที่มีคุณภาพและเพียงพอ

พันธกิจหลักที่ 2 ส่งเสริมให้เกษตรกรใช้ความรู้และเทคโนโลยีที่เหมาะและการบริหารจัดการที่ดี การขนส่ง ตลอดจนการรวมกลุ่มเพื่อการจำหน่ายผลผลิตในราคาที่เป็นธรรม

พันธกิจหลักที่ 3 การพัฒนาศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก บุคลากร และการเรียนการสอนให้มีมาตรฐานเตรียมความพร้อมเพื่อรองรับการถ่ายโอนภารกิจด้านการศึกษาสร้างโอกาสในการเข้าสู่การศึกษาและการเรียนรู้ให้กับประชาชนในทุกระดับอย่างทั่วถึง

พันธกิจหลักที่ 4 ส่งเสริมให้ประชาชนทุกวัยออกกำลังกายและเล่นกีฬาตามความเหมาะสม สนับสนุนอุปกรณ์กีฬาให้กับหมู่บ้าน จัดการแข่งขันกีฬาในทุกระดับเพื่อป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด ส่งเสริมและผลักดันนักกีฬาที่มีความสามารถเข้าแข่งขันในระดับชาติและนักกีฬาอาชีพ

พันธกิจหลักที่ 5 ลดการเจ็บป่วยของประชาชน เนื่องจากขาดการออกกำลังกาย ขาดสุขลักษณะ สุขอนามัยที่ดี สิ่งแวดล้อมที่ไม่พึงประสงค์ ขาดความรู้ในการป้องกันโรค เน้นการส่งเสริมสุขภาพ และการป้องกันโรคหรือการเกิดโรคมากกว่าการเน้นการรักษา

พันธกิจหลักที่ 6 สืบสานและฟื้นฟูศิลปวัฒนธรรม ให้เจริญรุ่งเรืองสืบไป

พันธกิจหลักที่ 7 การส่งเสริมและจัดให้ประชาชนทุกระดับ และสาขาอาชีพเข้ามามีส่วนร่วมในการตัดสินในแก้ปัญหาสร้างความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินและกำหนดทิศทางการพัฒนาตำบล ตามวิถีทางประชาธิปไตยโดยมีการทบทวน ปรับปรุงทุกระยะ 3 ปี

พันธกิจหลักที่ 8 พัฒนาศักยภาพ ทัศนคติ กระบวนการบริหารจัดการ และสร้างความเข้มแข็งด้านการเงินการคลัง เพื่อให้สอดคล้องกับอำนาจหน้าที่ และภารกิจที่ได้รับถ่ายโอนตามแผนกระจายอำนาจ โดยมุ่งประโยชน์ของประชาชนตามหลักธรรมาภิบาล


ยุทธศาสตร์


1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน
    1.1 แนวทางการพัฒนา การก่อสร้างและปรับปรุงถนน ท่อระบายน้ำให้ได้มาตรฐาน
    1.2 แนวทางการพัฒนาก่อสร้าง ซ่อมแซมและปรับปรุงถนน ทางเท้าให้มีประสิทธิภาพ
    1.3 แนวทางการพัฒนา ปรับปรุงระบบระบายน้ำให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ
    1.4 แนวทางการพัฒนา พัฒนาแหล่งน้ำให้มีคุณภาพ มีความเพียงพอต่อความต้องการ ของประชาชน

2. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ
    2.1 แนวทางการพัฒนา สนับสนุนและส่งเสริมให้เกษตรกรใช้เทคโนโลยีและการบริหาร จัดการที่เหมาะสม
    2.2 แนวทางการพัฒนา สนับสนุนและส่งเสริมให้เกษตรกรรวมกลุ่มเพื่อลดต้นทุนการ ผลิตและมีอำนาจการต่อรอง
    2.3 แนวทางการพัฒนา สนับสนุนและส่งเสริมให้เกษตรกรปลูกพืชเศรษฐกิจที่ หลากหลาย
    2.4 แนวทางการพัฒนา ส่งเสริมการพัฒนาฝีมือแรงงานและพัฒนาอาชีพให้เกิดกลุ่ม อาชีพต่างๆ
    2.5 แนวทางการพัฒนา ส่งเสริมและสนับสนุนเพื่อจัดให้มีตลาดสินค้าทางการเกษตร และผลิตภัณฑ์ของชุมชน (OTOP)

3. ยุทธศาสตร์การพัฒนาคุณภาพทางการศึกษา ศาสนาและวัฒนาธรรม
    3.1 แนวทางการพัฒนา ขยายโอกาสทางการศึกษาในรูปแบบต่าง ๆ ให้ทั่วถึงและ ต่อเนื่อง
    3.2 แนวทางการพัฒนา สนับสนุนส่งเสริมศาสนา การสืบสานวัฒนธรรมประเพณี การอนุรักษ์ เผยแพร่ ภูมิปัญญาท้องถิ่น
    3.3 แนวทางการพัฒนา สนับสนุนส่งเสริมพัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการศึกษา ทุกระดับ

4. ยุทธศาสตร์การพัฒนากีฬา นันทนาการและการท่องเที่ยว
    4.1 แนวทางการพัฒนา สนับสนุนส่งเสริมให้ประชาชนเล่นกีฬาและออกกำลังกาย อย่างเหมาะสมและเพียงพอ
    4.2 แนวทางการพัฒนา การจัดสร้างและจัดหาสถานที่ออกกำลังกายและเล่นกีฬา ตลอดจนหาวัสดุอุปกรณ์ให้เพียงพอ
    4.3 แนวทางการพัฒนา สนับสนุนส่งเสริมการกีฬาและนันทนาการของเด็ก เยาวชน และประชาชนให้มีสุขภาพอนามัยที่สมบูรณ์และห่างไกลยาเสพติด

5. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสาธารณสุข
    5.1 แนวทางการพัฒนา สร้างความเป็นระเบียบเรียบร้อย ความสะอาดของชุมชนและ ตลาดให้ถูกสุขลักษณะ
    5.2 แนวทางการพัฒนา ระบบบริการปฐมภูมิเพื่อการเข้าถึงบริการสุขภาพที่มีคุณภาพ ของประชาชน
    5.3 แนวทางการพัฒนา กลไกการมีส่วนร่วมเพื่อสุขภาวะของเด็ก เยาวชนและ ครอบครัว
    5.4 แนวทางการพัฒนา ควบคุมและป้องกันโรคติดต่อ รวมทั้งรณรงค์เผยแพร่ความรู้ ในทุกหมู่บ้าน

6. ยุทธศาสตร์การพัฒนาสิ่งแวดล้อมและจัดการทรัพยากรธรรมชาติ
    6.1 แนวทางการพัฒนา การใช้เทคโนโลยีในการบริหารสิ่งแวดล้อมและ ทรัพยากรธรรมชาติ
    6.2 แนวทางการพัฒนา รณรงค์ปลูกจิตสำนึกให้ประชาชนอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ และเห็นความสำคัญของสิ่งแวดล้อม
    6.3 แนวทางการพัฒนา การเฝ้าระวังและป้องกันทรัพยากรธรรมชาติสิ่งแวดล้อม ไม่ให้เกิดการเสื่อมโทรม
    6.4 แนวทางการพัฒนา การกำจัดขยะมูลฝอยและการบำบัดน้ำเสีย โดยถูกหลัก วิชาการและการแปรสภาพขยะหรือคัดแยกประเภทขยะเพื่อให้สามารถนำกลับมา ใช้ประโยชน์ใหม่ (Recycle)
    6.5 แนวทางการพัฒนา สิ่งแวดล้อมด้วยการปรับภูมิทัศน์ในพื้นที่สาธารณะเพื่อเป็นที่ พักผ่อนหย่อนใจ

7. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการเมืองและการบริหาร
    7.1 แนวทางการพัฒนา สมรรถนะของบุคลากรให้สอดคล้องกับอำนาจหน้าที่และ ความรับผิดชอบ
    7.2 แนวทางการพัฒนา จัดหาวัสดุ อุปกรณ์ เครื่องมือ อาคาร สถานที่ ตลอดจน เทคโนโลยี ให้เหมาะสมและเพียงพอ
    7.3 แนวทางการพัฒนา บริการข้อมูลข่าวสารแก่ประชาชนอย่างทั่วถึงและเป็นธรรม
    7.4 แนวทางการพัฒนา ระบบการจัดเก็บรายได้ให้มีประสิทธิภาพ สะดวกรวดเร็วและ เป็นธรรมแก่ประชาชน
    7.5 แนวทางการพัฒนา ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชนในการเข้าร่วมกิจกรรมที่ อบต.หนองบ่อ จัดขึ้น
    7.6 แนวทางการพัฒนา สนับสนุนการมีส่วนร่วมของประชาชนในทางการเมืองและ การบริหารในรูปของชุมชนและองค์กรเอกชน
    7.7 แนวทางการพัฒนา ปรับปรุงระบบการให้บริการประชาชนให้มีประสิทธิภาพ สะดวก รวดเร็ว และถูกต้อง
    7.8 แนวทางการพัฒนา สนับสนุนการเมืองภาคพลเมืองให้มีความรู้ คู่คุณธรรมพร้อม ทั้งสร้างเสริมค่านิยมที่ดีของสังคม
    7.9 แนวทางการพัฒนา ปรับปรุงและพัฒนาระบบการบริหารจัดการองค์กรและบริการ ให้มีประสิทธิภาพ เป็นธรรม โปร่งใส สามารถตรวจสอบได้

8. ยุทธศาสตร์การพัฒนาคุณภาพชีวิต และสร้างความเข้มแข็งให้ชุมชน
    8.1 แนวทางการพัฒนา ส่งเสริมให้เกิดประชาสังคม การประชาคมหมู่บ้านและตำบล
    8.2 แนวทางการพัฒนา จัดระบบรักษาความสงบเรียบร้อย การรักษาความปลอดภัย และการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยให้มีประสิทธิภาพ
    8.3 แนวทางการพัฒนา ส่งเสริมให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการเฝ้าระวัง ด้านความ ปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน
    8.4 แนวทางการพัฒนา รณรงค์สร้างจิตสำนึกในการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด
    8.5 แนวทางการพัฒนา สนับสนุนส่งเสริมดูแลผู้สูงอายุ เด็ก คนพิการ ผู้ป่วยโรคเอดส์ และผู้ด้อยโอกาสในสังคมให้มีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น
    8.6 แนวทางการพัฒนา ติดตั้งไฟฟ้าสาธารณะริมทางและขยายเขตไฟฟ้าให้ทั่วถึง
    8.7 แนวทางการพัฒนา การสื่อสารเทคโนโลยีที่จำเป็นต่อประชาชน
เปลี่ยนภาษา