เมนูหลัก

ข่าวสารและกิจกรรม - ข่าวการจัดเก็บภาษี

หัวข้ออ่านวันที่
ประกาศประเมินทุนทรัพย์ของที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ประจำปี 2563 ตามพระราชบัญญํติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ.25622630 มิ.ย. 63
ประกาศบัญชีรายการที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง (ภ.ด.ส.3) ประจำปี 25631515 มิ.ย. 63
ประกาศให้บริการรับชำระภาษี ช่วงเวลา 12.00 น. -13.00 น. ประจำปี พ.ศ.2562 1311 ธ.ค. 61
ประกาศให้ยื่นแบบรายการเสียภาษีป้ายประจำปี พ.ศ.2562 117 ธ.ค. 61
ประกาศให้ยื่นแบบรายการเสียภาษีโรงเรือนและที่ดินประจำปี พ.ศ.2562 97 ธ.ค. 61
ประกาศให้เจ้าของที่ดินยื่นแบบแสดงรายการที่ดินเพื่อเสียภาษีบำรุงท้องที่ประจำปี พ.ศ.2562 127 ธ.ค. 61
ประกาศการให้บริการรับชำระภาษีนอกสถานที่ ประจำปี พ.ศ.2561 1212 ธ.ค. 60
ลำดับที่ 1-7 | 1/1 หน้า | ทีล่ะ 20 ต่อหน้า
หน้าที่ 
0.02s. 0.50MB