เมนูหลัก

ข่าวสารและกิจกรรม-ข่าวประชาสัมพันธ์และกิจกรรม

การประเมินประสิทธิภาพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

แชร์

องค์การบริหารส่วนตำบลหนองบ่อ รับการตรวจประเมินประสิทธิภาพของ อปท.ประจำปี 2563 ในวันที่ 30 กรกฎาคม 2563 โดยว่าที่ ร.ต.นพดล บุตรพันธ์ ท้องถิ่นอำเภอเมือง เป็นหัวหน้าทีม ในการประเมินในครั้งนี้ ซึ่งในด้านที่ 1 การบริหารจัดการ ได้ 104 คะแนน คิดเป็นร้อยละ 94.54  ด้านที่ 2 การบริหารงานบุคคลและกิจการสภา ได้ 96 คะแนน คิดเป็นร้อยละ 91.42 ด้านที่ 3 การบริหารงานการเงินและการคลัง ได้ 161 คะแนน คิดเป็นร้อยละ 73.18  ด้านที่ 4 การบริการสาธารณะ ได้ 317 คะแนน คิดเป็นร้อยละ 88.05  และด้านที่ 5 ธรรมาภิบาล ได้ 49 คะแนน คิดเป็นร้อยละ 89.09


ภาพข่าวกิจกรรม


กลับหน้ารวม ข่าวสารและกิจกรรม-ข่าวประชาสัมพันธ์และกิจกรรม
0.02s. 0.50MB