เมนูหลัก

แผนงาน/รายงาน อปท.ในเครือข่าย

หัวข้ออปท.
ประกาศรายงานทางการเงิน ประจำเดือน ตุลาคม 2563 อบต.หนองบ่อ สองพี่น้อง สุพรรณบุรี
ข้อมูลประชาชนผู้เข้ารับบริการ/ติดต่อประสานงาน/ขอคำปรึกษา ประจำเดือน ตุลาคม 2563อบต.หนองบ่อ สองพี่น้อง สุพรรณบุรี
รายงานแสดงผลการดำเนินงาน ไตรมาสที่ 4 อบต.หนองบ่อ สองพี่น้อง สุพรรณบุรี
ปิดประกาศงบแสดงฐานะการเงิน และงบอื่นๆ ประจำปีงบประมาณ 2563อบต.หนองบ่อ สองพี่น้อง สุพรรณบุรี
รายงานการรับ-รายจ่ายจริง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 อบต.หนองบ่อ สองพี่น้อง สุพรรณบุรี
ประกาศรายงานทางการเงิน ประจำเดือน กันยายน 2563 อบต.หนองบ่อ สองพี่น้อง สุพรรณบุรี
ข้อมูลประชาชนผู้เข้ารับบริการ/ติดต่อประสานงาน/ขอคำปรึกษา ประจำเดือน กันยายน 2563อบต.หนองบ่อ สองพี่น้อง สุพรรณบุรี
แผนปฏิบัติงานการจัดเก็บภาษี ประจำปีงบประมาณ 2564อบต.สวนแตง เมืองสุพรรณบุรี สุพรรณบุรี
หน่วยงานตรวจสอบภายใน องค์การบริหารส่วนตำบลสวนแตงอบต.สวนแตง เมืองสุพรรณบุรี สุพรรณบุรี
แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.2561 - 2565 (เพิ่มเติม เปลี่ยนแปลงและแก้ไขครั้งที่ 5)อบต.สวนแตง เมืองสุพรรณบุรี สุพรรณบุรี
รายงานผลด้านการส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563อบต.สวนแตง เมืองสุพรรณบุรี สุพรรณบุรี
แผนอัตรากำลัง 3 ปี พ.ศ.2564-2566อบต.หนองบ่อ สองพี่น้อง สุพรรณบุรี
แผนการพัฒนาพนักงานส่วนตำบล พ.ศ.2564-2566อบต.หนองบ่อ สองพี่น้อง สุพรรณบุรี
ประกาศรายงานทางการเงิน ประจำเดือน สิงหาคม 2563 อบต.หนองบ่อ สองพี่น้อง สุพรรณบุรี
ข้อมูลประชาชนผู้เข้ารับบริการ/ติดต่อประสานงาน/ขอคำปรึกษา ประจำเดือน สิงหาคม 2563อบต.หนองบ่อ สองพี่น้อง สุพรรณบุรี
ข้อบัญญัติฯ เรื่อง งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564อบต.สวนแตง เมืองสุพรรณบุรี สุพรรณบุรี
ประกาศรายงานทางการเงิน ประจำเดือน กรกฎาคม 2563 อบต.หนองบ่อ สองพี่น้อง สุพรรณบุรี
ข้อมูลประชาชนผู้เข้ารับบริการ/ติดต่อประสานงาน/ขอคำปรึกษา ประจำเดือน กรกฎาคม 2563อบต.หนองบ่อ สองพี่น้อง สุพรรณบุรี
แผนอัตรากำลัง 3 ปี พ.ศ. 2561-2563 (ฉบับปรับปรุง ครั้งที่ 4)อบต.สวนแตง เมืองสุพรรณบุรี สุพรรณบุรี
รายงานผลประเมินความพึงพอใจผู้รับบริการอบต.สาลี บางปลาม้า สุพรรณบุรี

ลำดับที่ 1-20 | 1/9 หน้า | ทีล่ะ 20 ต่อหน้า
หน้าที่ 
0.10s. 0.75MB