นายนิคม วรคุณพิเศษ
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลหนองบ่อ
081-8517042

ออนไลน์ 195 คน

เยี่ยมชม 33,174 คน

ข่าวสารในเครือข่าย
วันที่นำขึ้นหน่วยงานเรื่อง
9 เม.ย. 64องค์การบริหารส่วนตำบลสวนแตงให้บริการนำจ่ายเงินสงเคราะห์เบี้ยยังชีพ ประจำเดือน เมษายน 64 วันที่สอง หมู่ที่ 1 3 6
9 เม.ย. 64องค์การบริหารส่วนตำบลสวนแตงรายงานการติดตามการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 (รอบ 6 เดือน)
8 เม.ย. 64องค์การบริหารส่วนตำบลสวนแตงให้บริการนำจ่ายเงินสงเคราะห์เบี้ยยังชีพ ประจำเดือน เมษายน 2564 พร้อมรับชำระค่าภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง และค่าจัดเก็บขยะมูลฝอย วันแรก
8 เม.ย. 64องค์การบริหารส่วนตำบลยางนอนข้อมูลเชิงสถิติเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 (ครั้งที่ 1)
7 เม.ย. 64องค์การบริหารส่วนตำบลหนองบ่อประกาศรายงานทางการเงิน ประจำเดือน มีนาคม 2564
7 เม.ย. 64องค์การบริหารส่วนตำบลหนองบ่อรายงานการแสดงผลการดำเนินงานในรอบ 3 เดือน ไตรมาสที่ 2
7 เม.ย. 64องค์การบริหารส่วนตำบลหนองบ่อประกาศกำหนดวัน/เวลาการตรวจการจ้าง โครงการลอกวัชพืชคลองระบายน้ำ หมู่ 2
7 เม.ย. 64องค์การบริหารส่วนตำบลหนองสะเดาหลักเกณฑ์ เงื่อนไข และวิธีการกำหนดเงินประโยชน์ตอบแทนอื่นเป็นกรณีพิเศษ
7 เม.ย. 64องค์การบริหารส่วนตำบลหนองบ่อประกาศผู้ชนะการเสนอราคา โครงการลอกวัชพืชคลองระบายน้ำ เริ่มจากบ้านนายไพร เขียวชอุ่ม ไปสิ้นสุดบ้านนายสมปอง ทองเหลี่ยว หมู่ 7
7 เม.ย. 64องค์การบริหารส่วนตำบลหนองบ่อประกาศผู้ชนะการเสนอราคา โครงการลอกวัชพืชคลองระบายน้ำ หมู่ 5
7 เม.ย. 64องค์การบริหารส่วนตำบลหนองบ่อมาตรการในการสร้างจิตสำนึกและความตระหนักแก่บุคลากร
7 เม.ย. 64องค์การบริหารส่วนตำบลหนองสะเดาประกาศมาตรการทางวินัยและการสร้างขวัญกำลังใจ
7 เม.ย. 64องค์การบริหารส่วนตำบลหนองสะเดาหลักเกณฑ์การประเมินผลการปฏิบัติงานของข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่น
7 เม.ย. 64องค์การบริหารส่วนตำบลหนองสะเดารายงานผลการดำเนินการตามแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต รอบ 12 เดือน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563
7 เม.ย. 64องค์การบริหารส่วนตำบลหนองสะเดาแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564
7 เม.ย. 64องค์การบริหารส่วนตำบลหนองสะเดารายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตรอบ 6 เดือน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564
7 เม.ย. 64องค์การบริหารส่วนตำบลยางนอนคู่มือประชาชน
5 เม.ย. 64องค์การบริหารส่วนตำบลหนองสะเดาสถิติการให้บริการของ อบต.หนองสะเดา ครั้งที่ 1 (ต.ค. 63 - มี.ค. 64)
5 เม.ย. 64องค์การบริหารส่วนตำบลหนองบ่อประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาจัดหาอาหารว่างและเครื่องดื่ม และอาหารกลางวันและน้ำดื่ม ตามโครงการอบรมเทคนิคการฉีดวัคซีนพิษสุนัขบ้าและการควบคุมกำเนิดสุนัขและแมว ประจำปีงบประมาณ 2564
5 เม.ย. 64องค์การบริหารส่วนตำบลหนองบ่อประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อวัสดุอุปกรณ์ ตามโครงการอบรมเทคนิคการฉีดวัคซีนพิษสุนัขบ้าและการควบคุมกำเนิดสุนัขและแมว ประจำปีงบประมาณ 2564
ลำดับ 1-20 | หน้า 1/11 | แสดง 20 จาก 207 รายการ
เปลี่ยนภาษา