นายนิคม วรคุณพิเศษ
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลหนองบ่อ
081-8517042

ออนไลน์ 115 คน

เยี่ยมชม 40,562 คน

ประกาศจากระบบกรมบัญชีกลาง(eGP)

ผลการค้นหา พบทั้งหมด 35 รายการ

ประเภทประกาศ : แสดงทุกประเภทประกาศ  วิธีจัดหา : แสดงทุกวิธีจัดหา  ปีพ.ศ. : แสดงทุกปี  เดือน : แสดงทุกเดือน  คำค้นหา "ไม่ระบุ"
วันที่ประกาศเรื่อง
3 พ.ค. 64จ้างดำเนินการต่ออายุการให้บริการค่าชื่อโดเมนและพื้นที่เวปไซต์ www.nongbor-sp.go.th โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา / ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือกเฉพาะเจาะจง 
30 เม.ย. 64ซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน (สำนักปลัด) องค์การบริหารส่วนตำบลหนองบ่อ อำเภอสองพี่น้อง จังหวัดสุพรรณบุรี โดยการจัดซื้อเครื่องปรับอากาศ ชนิดติดผนัง ขนาด ๒๔,๐๐๐ BTU พร้อมติดตั้ง จำนวน ๑ เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา / ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือกเฉพาะเจาะจง 
30 เม.ย. 64เช่าเครื่องถ่ายเอกสาร ยี่ห้อ FUJI XEROX (กองสาธารณสุขฯ) ขององค์การบริหารส่วนตำบลหนองบ่อ อำเภอสองพี่น้อง จังหวัดสุพรรณบุรี (ประจำเดือนพฤษภาคม ๒๕๖๔ - กันยายน ๒๕๖๔) จำนวน ๑ เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา / ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือกเฉพาะเจาะจง 
27 เม.ย. 64จ้างเหมาบำรุงรักษาและซ่อมแซมเครื่องปรับอากาศ (ล้างทำความสะอาด) องค์การบริหารส่วนตำบลหนองบ่อ อำเภอสองพี่น้อง จังหวัดสุพรรณบุรี จำนวน ๘ เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา / ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือกเฉพาะเจาะจง 
9 เม.ย. 64ซื้อวัสดุอุปกรณ์และวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า ตามโครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัย จากโรคพิษสุนัขบ้า ประจำปี ๒๕๖๔ (กองสาธารณสุขฯ) องค์การบริหารส่วนตำบลหนองบ่อ อำเภอสองพี่น้อง จังหวัดสุพรรณบุรี จำนวน ๓ รายกา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ยกเลิกประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา / ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือกเฉพาะเจาะจง 
9 เม.ย. 64ซื้อวัสดุอุปกรณ์และวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า ตามโครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัย จากโรคพิษสุนัขบ้า ประจำปี ๒๕๖๔ (กองสาธารณสุขฯ) องค์การบริหารส่วนตำบลหนองบ่อ อำเภอสองพี่น้อง จังหวัดสุพรรณบุรี จำนวน ๓ รายกา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา / ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือกเฉพาะเจาะจง 
8 เม.ย. 64จ้างโครงการลอกวัชพืชคลองระบายน้ำ หมู่ ๔ ตำบลหนองบ่อ อำเภอสองพี่น้อง จังหวัดสุพรรณบุรี จำนวน ๒ แห่ง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา / ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือกเฉพาะเจาะจง 
8 เม.ย. 64จ้างโครงการลอกวัชพืชคลองระบายน้ำ ระยะทาง ยาว ๙๐๐ เมตร คิดเป็นปริมาตรวัชพืชไม่น้อยกว่า ๙๐๐ ลบ.ม. เริ่มจากไร่นายประวิทย์ ว่องกิตติกุล ไปสิ้นสุดไร่นายสมเกียรติ พัชรพสิษฐ์ หมู่ ๓ ตำบลหนองบ่อ อำเภอสองพี่น้อง จังหวัดสุพรรณบุรี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา / ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือกเฉพาะเจาะจง 
7 เม.ย. 64จ้างโครงการลอกวัชพืชคลองระบายน้ำ หมู่ ๕ ตำบลหนองบ่อ อำเภอสองพี่น้อง จังหวัดสุพรรณบุรี จำนวน ๔ แห่ง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา / ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือกเฉพาะเจาะจง 
7 เม.ย. 64จ้างโครงการลอกวัชพืชคลองระบายน้ำ ระยะทาง ยาว ๑,๗๐๐ เมตร คิดเป็นปริมาตรวัชพืชไม่น้อยกว่า ๑,๗๐๐ ลบ.ม. เริ่มจากบ้านนายไพร เขียวชอุ่ม ไปสิ้นสุดบ้านนายสมปอง ทองเหลี่ยว หมู่ ๗ ตำบลหนองบ่อ อำเภอสองพี่น้อง จังหวัดสุพรรณบุรี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา / ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือกเฉพาะเจาะจง 
5 เม.ย. 64จ้างเหมาจัดหาอาหารว่างพร้อมเครื่องดื่ม และอาหารกลางวันและน้ำดื่ม ตามกิจกรรมรณรงค์ลดการใช้ถุงพลาสติกและโฟม (กองสาธารณสุขฯ) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา / ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือกเฉพาะเจาะจง 
5 เม.ย. 64จ้างจัดหาอาหารว่างพร้อมเครื่องดื่ม และอาหารกลางวันและน้ำดื่ม ตามโครงการเพื่อใช้ในการจัดกิจกรรมการประดิษฐ์สิ่งของจากวัสดุรีไซเคิล (กองสาธารณสุขฯ) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา / ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือกเฉพาะเจาะจง 
30 มี.ค. 64จ้างโครงการลอกวัชพืชคลองระบายน้ำ หมู่ ๔ ตำบลหนองบ่อ อำเภอสองพี่น้อง จังหวัดสุพรรณบุรี จำนวน ๒ แห่ง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ประกาศราคากลางเฉพาะเจาะจง 
18 มี.ค. 64จ้างโครงการลอกวัชพืชคลองระบายน้ำ หมู่ ๙ ตำบลหนองบ่อ อำเภอสองพี่น้อง จังหวัดสุพรรณบุรี จำนวน ๔ แห่ง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา / ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือกเฉพาะเจาะจง 
16 มี.ค. 64จ้างเหมาจัดทำป้ายประชาสัมพันธ์รณรงค์การคัดแยกขยะ จำนวน ๒ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา / ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือกเฉพาะเจาะจง 
9 มี.ค. 64จ้างโครงการลอกวัชพืชคลองระบายน้ำ หมู่ ๒ ตำบลหนองบ่อ อำเภอสองพี่น้อง จังหวัดสุพรรณบุรี จำนวน ๕ แห่ง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา / ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือกเฉพาะเจาะจง 
9 มี.ค. 64จ้างโครงการลอกวัชพืชคลองระบายน้ำ หมู่ ๒ ตำบลหนองบ่อ อำเภอสองพี่น้อง จังหวัดสุพรรณบุรี จำนวน ๕ แห่ง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ประกาศราคากลางเฉพาะเจาะจง 
25 ก.พ. 64วัสดุเครื่องดับเพลิง (งานป้องกันฯ) องค์การบริหารส่วนตำบลหนองบ่อ อำเภอสองพี่น้อง จังหวัดสุพรรณบุรี จำนวน 3 รายการ ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา / ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือกเฉพาะเจาะจง 
23 ก.พ. 64ซื้อวัสดุเครื่องดับเพลิง (สำนักปลัด) องค์การบริหารส่วนตำบลหนองบ่อ อำเภอสองพี่น้อง จังหวัดสุพรรณบุรี จำนวน ๓ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา / ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือกเฉพาะเจาะจง 
23 ก.พ. 64ซื้อวัสดุเครื่องดับเพลิง (สำนักปลัด) องค์การบริหารส่วนตำบลหนองบ่อ อำเภอสองพี่น้อง จังหวัดสุพรรณบุรี จำนวน ๓ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ประกาศราคากลางเฉพาะเจาะจง 
เปลี่ยนภาษา