เมนูหลัก

การประเมินหน่วยงาน-ITA

การประเมินผล ITA ประจำปี 2563

วันที่ 2 ต.ค. 62 หมวดหมู่ ITA โดย เจ้าหน้าที่องค์การบริหารส่วนตำบลหนองบ่อ
แชร์

ตัวชี้วัดย่อยที่ 9.1 ข้อมูลพื้นฐาน

ข้อมูลพื้นฐาน

1. โครงสร้างหน่วยงาน
2. ข้อมูลผู้บริหาร
3. อำนาจหน้าที่
4 แผนยุทธศาสตร์หรือแผนพัฒนาหน่วยงาน

วิสัยทัศน์ พันธกิจและยุทธศาสตร์

5 ข้อมูลการติดต่อ
6 กฎหมายที่เกี่ยวข้อง

พรบ./พรก.
ระเบียบกระทรวงมหาดไทย
หนังสือราชการ สถ.
เทศบัญญัติ/ข้อบัญญัติ

7 ข่าวประชาสัมพันธ์

ข่าวประชาสัมพันธ์

 

การปฏิสัมพันธ์ข้อมูล

8 Q&A
9 Social network


ตัวชี้วัดย่อยที่ 9.2 การบริหารงาน

การดำเนินงาน

10 แผนดำเนินงานประจำปี
11 รายงานการกำกับติดตามการดำเนินงานประจำปี รอบ 6 เดือน
12 รายงานผลการดำเนินงานประจำปี

 

การปฏิบัติงาน

13 คู่มือหรือมาตรฐานการปฏิบัติงาน

คู่มือประชาชน
คู่มือการป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน
ประมวลจริยธรรมของข้าราชการ

 

การให้บริการ

14 คู่มือหรือมาตรฐานการให้บริการ

คู่มือประชาชน


15 ข้อมูลเชิงสถิติการให้บริการ
16 รายงานผลการสำรวจความพึงพอใจการให้บริการ
17 E-Service


ตัวชี้วัดย่อยที่ 9.3 การบริหารเงินงบประมาณ

แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี

18 แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี
19 รายงานการกำกับติดตามการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี รอบ 6 เดือน
20 รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี

 

การจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ

21 แผนการจัดซื้อจัดจ้างหรือแผนการจัดหาพัสดุ
22 ประกาศต่าง ๆ เกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ

ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ผลการจัดซื้อจัดจ้าง


23 สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุรายเดือน (สขร.1)
24 รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุประจำปี (สขร.)


ตัวชี้วัดย่อยที่ 9.4 การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล

25 นโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล
26 การดำเนินการตามนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล
27 หลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
28 รายงานผลการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคลประจำปี


ตัวชี้วัดย่อยที่ 9.5 การส่งเสริมความโปร่งใส
การจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ

29. แนวปฏิบัติการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต

คำสั่งแต่งตั้งเจ้าหน้าที่ประจำศูนย์รับเรื่องราวร้องเรียน/ร้องทุกข์
คู่มือปฏิบัติงานด้านการร้องเรียน/ร้องทุกข์
ประกาศใช้คู่มือปฏิบัติงานด้านการร้องเรียน/ร้องทุกข์
คำสั่งแต่งตั้ง คกก.จัดทำคู่มือปฏิบัติงานด้านการร้องเรียน/ร้องทุกข์
ประกาศการจัดตั้งศูนย์รับเรื่องร้องเรียน/ร้องทุกข์
คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการประจำศูนย์รับเรื่องร้องเรียน/ร้องทุกข์
ข้อบังคับว่าด้วยจรรยาข้าราชการ อบต.หนองบ่อ


30 ช่องทางแจ้งเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ
31 ข้อมูลเชิงสถิติเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบประจำปี

 

การเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วม

32 ช่องทางการรับฟังความคิดเห็น

แบบสอบถามความพึงพอใจ
เว็บบอร์ด


33 การเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วม

กิจการสภา

คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา


ตัวชี้วัดย่อยที่ 10.1 การดำเนินการเพื่อป้องกันการทุจริต
เจตจำนงสุจริตของผู้บริหาร

34 เจตจำนงสุจริตของผู้บริหาร
35 การมีส่วนร่วมของผู้บริหาร

การแสดงสัญญาลักษณ์การต่อต้านการทุจริต
การส่งเสริมการแต่งกายของพนักงาน


การประเมินความเสี่ยงเพื่อป้องกันการทุจริต

36 การประเมินความเสี่ยงการทุจริตประจำปี
37 การดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริต

 

การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร

38 การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร

 

แผนป้องกันการทุจริต

39 แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต
40 รายงานการกำกับติตามการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปี รอบ 6 เดือน
41 รายงานผลการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปี

 

ตัวชี้วัดย่อยที่ 10.2 มาตรการภายในเพื่อป้องกันการทุจริต
มาตรการส่งเสริมความโปร่งใสและป้องกันการทุจริตภายในหน่วยงาน

42 มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน

43 การดำเนินการตามมาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน

ประกาศมาตรการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต
ประกาศมาตรการป้องกันการรับสินบนฯ
ประกาศมาตรการใช้ดุลยพินิจ
ประกาศมาตรการกลไก การให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียเข้ามามีส่วนร่วมในการดำเนินงาน
ประกาศมาตรการป้องกันการขัดกันระหว่างผลประโยชน์ส่วนตัวกับผลประโยชน์ส่วนรวม
ประกาศมาตรการกลไก ในการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่านเว็บไซด์
ประกาศมาตรการส่งเสริมความโปร่งใสในการจัดซื้อจัดจ้าง
ประกาศค่านิยมหลักและวัฒนธรรมองค์กร
นโยบายการใส่เสื้อให้ตรงกับสีของวัน

เอกสารทั้งหมด 0 ชุด

ไม่มีเอกสารแนบสำหรับข่าวนี้
กลับหน้ารวมข่าว การประเมินหน่วยงาน-ITA

0.03s. 0.75MB