นายนิคม วรคุณพิเศษ
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลหนองบ่อ
081-8517042

ออนไลน์ 89 คน

เยี่ยมชม 40,552 คน

แผนป้องกันการทุจริต
วันที่นำขึ้นเรื่อง
22 มิ.ย. 63การดำเนินการเพื่อจัดการวามเสี่ยงการทุจริต แชร์  
2 มิ.ย. 63ข้อมูลสถิติเรื่องร้องเรียนการทุจริต แชร์  
1 มิ.ย. 63แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตประจำปี แชร์  
29 พ.ค. 63รายงานความพึงพอใจ แชร์  
11 ก.พ. 63การประเมินความเสี่ยงการทุจริตประจำปี แชร์  
4 ก.พ. 63การวิเคราะห์ผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงาน แชร์  
3 ธ.ค. 62ึคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการประจำศูนย์รับเรื่องร้องเรียน/ร้องทุกข์ แชร์  
3 ธ.ค. 62ประกาศการจัดตั้งศูนย์รับเรื่องร้องเรียน/ร้องทุกข์ แชร์  
3 ธ.ค. 62คำสั่งแต่งตั้งเจ้าหน้าที่ประจำศูนย์รับเรื่องราวร้องเรียน/ร้องทุกข์ แชร์  
3 ธ.ค. 62คำสั่งการจัดตั้งศูนย์รับเรื่องร้องเรียน/ร้องทุกข์ แชร์  
5 ต.ค. 62ประกาศมาตรการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต แชร์  
2 ต.ค. 62ข้อบังคับว่าด้วยจรรยาข้าราชการ อบต.หนองบ่อ แชร์  
2 ต.ค. 62ประกาศมาตรการส่งเสริมความโปร่งใสในการจัดซื้อจัดจ้าง แชร์  
2 ต.ค. 62ประกาศมาตรการ กลไก ในการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่านเว็บไซด์ แชร์  
2 ต.ค. 62ประกาศมาตรการป้องกันการขัดกันระหว่างผลประโยชน์ส่วนตัวกับผลประโยชน์ส่วนร่วม แชร์  
2 ต.ค. 62ประกาศมาตรการ กลไก การให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียเข้ามามีส่วนร่วมในการดำเนินงาน แชร์  
2 ต.ค. 62การส่งเสริมการแต่งกายของพนักงาน แชร์  
2 ต.ค. 62คู่มือการป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน แชร์  
2 ต.ค. 62ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลหนองบ่อ เรื่อง เจตจำนงการบริหารงานด้วยความสุจริต แชร์  
1 ต.ค. 62ประมวลจริยธรรมของข้าราชการ แชร์  
ลำดับ 1-20 | หน้า 1/2 | แสดง 20 จาก 27 รายการ
เปลี่ยนภาษา