ปิดหน้าต่างนี้ [X] 
กองการศึกษา
ReadyPlanet.com
dot dot
dot
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลหนองบ่อ
dot
รับเรื่องร้องเรียนร้องทุกข์
dot
ติดต่ออบต.หนองบ่อ
dot
dot
โครงสร้างผู้บริหาร อบต.หนองบ่อ จ.สุพรรณบุรี
dot
dot
โครงสร้างส่วนราชการ อบต.หนองบ่อ จ.สุพรรณบุรี
dot
dot
ข้อมูลทั่วไป  อบต.หนองบ่อ จ.สุพรรณบุรี
dot


กองการศึกษา

 

 

 

 
ส่วนการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม มีหน้าที่ความรับผิดชอบเกี่ยวกับการปฏิบัติงานทางการศึกษาเกี่ยวกับการวิเคราะห์ วิจัยและพัฒนาหลักสูตร การแนะแนว การวัดผล ประเมินผล การพัฒนาตำราเรียน การวางแผนการศึกษา ของมาตรฐานสถานศึกษา การจัดบริการส่งเสริมการศึกษา การใช้เทคโนโลยีทางการศึกษา การเสนอแนะเกี่ยวกับการศึกษา ส่งเสริมการวิจัย การวางโครงการ สำรวจ เก็บรวบรวมข้อมูล สถิติการศึกษา เพื่อนำไปประกอบการพิจารณากำหนดนโยบาย แผนงาน และแนวทางการปฏิบัติในการจัดการศึกษาการเผยแพร่การศึกษา และงานอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องหรือได้รับมอบหมาย แบ่งส่วนราชการภายในออกเป็น ๒ งาน คือ 
 
1. งานบริหารการศึกษา มีหน้าที่ความรับผิดชอบเกี่ยวกับงานบริหารทั่วไป งานแผนงานและวิชาการ งานส่งเสริมการศึกษา งานพัฒนาเด็กและเยาวชน งานศึกษาปฐมวัย งานบริหารจัดการสถานศึกษา งานข้อมูลการศึกษา  งานอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องหรือได้รับมอบหมาย
 
๒. งานส่งเสริมการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม มีหน้าที่ความรับผิดชอบเกี่ยวกับ งานส่งเสริมและสนับสนุนศูนย์การเรียนชุมชน งานส่งเสริม  สนับสนุน และพัฒนาศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก  และอนุบาล งานประสานและสนับสนุนโรงเรียประถมและมัธยม งานส่งเสริมและสนับสนุนศิลปวัฒนธรรม และประเพณีท้องถิ่น งานส่งเสริมและสนับสนุนกิจการศาสนา งานส่งเสริและสนับสนุนกิจการเด็กและเยาวชน งานห้องสมุด  พิพิธภัณฑ์  และเครือข่ายทางการศึกษา  งานส่งเสริมและสนับสนุนภูมิปัญญาท้องถิ่น งานเทคโนโลยีทางการศึกษา งานอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องหรือได้รับมอบหมาย
 
 
 

 
บทบาทหน้าที่ อบต.หนองบ่อ

สำนักงานปลัด
กองคลัง
กองช่าง
กิจกรรม 1 อปท. 1 ถนนสวยใส่ใจสิ่งแวดล้อม
กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อมแสดงความคิดเห็น
ความคิดเห็น *
ผู้แสดงความคิดเห็น  *
อีเมล 
ไม่ต้องการให้แสดงอีเมล


องค์การบริหารส่วนตำบลหนองบ่อ อำเภอสองพี่น้อง จังหวัดสุพรรณบุรี 035-440742