ปิดหน้าต่างนี้ [X] 
สำนักงานปลัด
ReadyPlanet.com
dot dot
dot
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลหนองบ่อ
dot
รับเรื่องร้องเรียนร้องทุกข์
dot
ติดต่ออบต.หนองบ่อ
dot
dot
โครงสร้างผู้บริหาร อบต.หนองบ่อ จ.สุพรรณบุรี
dot
dot
โครงสร้างส่วนราชการ อบต.หนองบ่อ จ.สุพรรณบุรี
dot
dot
ข้อมูลทั่วไป  อบต.หนองบ่อ จ.สุพรรณบุรี
dot


สำนักงานปลัด

 

สำนักงานปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล มีหน้าที่ความรับผิดชอบเกี่ยวกับราชการทั่วไปขององค์การบริหารส่วนตำบล และราชการที่มิได้กำหนดให้เป็นหน้าที่ของกอง หรือส่วนราชการใดในองค์การบริหารส่วนตำบลโดยเฉพาะ งานธุรการ งานสารบรรณ การจัดทำทะเบียนสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบล คณะกรรมการบริหาร งานพิมพ์ดีด งานอินเตอร์เน็ตตำบล งานการเจ้าหน้าที่ งานการประชุม งานการข้อบังคับตำบล งานนิติกร งานรัฐพิธี งานประชาสัมพันธ์ งานจัดทำแผนพัฒนาตำบล งานการจัดทำข้อบังคับงบประมาณประจำปี งานขออนุมัติดำเนินการตามข้อบังคับ งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย  งานสวัสดิการสังคม งานพัฒนาชุมชน งานจัดระเบียบชุมชน งานสังคมสงเคราะห์ งานส่งเสริมอาชีพและข้อมูลแรงงาน งานพัฒนาสตรีและเยาวชน งานสนับสนุนกิจกรรมของเด็กและสตรี งานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือได้รับมอบหมาย รวมทั้งกำกับและเร่งรัดการปฏิบัติราชการส่วนราชการในองค์การบริหารส่วนตำบลให้เป็นไปตามนโยบาย แนวทาง และแผนการปฏิบัติราชการขององค์การบริหารส่วนตำบล และงานอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องหรือได้รับมอบหมาย โดยแบ่งส่วนราชการภายในออกเป็น ๔ งาน ประกอบด้วย
 
๑. งานบริหารทั่วไป มีอำนาจหน้าที่และความรับผิดชอบ งานธุรการ งานสารบรรณ การจัดทำทะเบียนสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบล คณะกรรมการบริหาร งานทะเบียนยานพาหนะ งานพิมพ์ดีด งานการเจ้าหน้าที่ งานการประชุม งานรัฐพิธี งานกิจการสภา งานเลือกตั้ง งานตรวจสอบภายใน งานควบคุมและส่งเสริมการท่องเที่ยว งานรักษาความปลอดภัยและความสะอาดสำนักงาน งานวิชาการ งานนโยบายขององค์การบริหารส่วนตำบล งานจัดทำแผนพัฒนา ๓ ปี แผนยุทธศาสตร์ งานการข้อบัญญัติด้านงบประมาณ งานสารสนเทศ ระบบคอมพิวเตอร์และงานอินเตอร์เน็ตตำบล งานรวบรวมข้อมูลสถิติทางเทคนิคและวิชาการทุกประเภท และรวบรวมข้อมูลและสถิติทางเทคนิค และวิชาการทุกประเภท งานประชาสัมพันธ์ งานกฎหมายและนิติกรรม งานการดำเนินการทางคดีขององค์การบริหารส่วนตำบล ศาลปกครอง งานร้องเรียนร้องทุกข์และอุทธรณ์ งานระเบียบการคลัง งานข้อบังคับตำบล งานสาธารณสุข การศึกษา และงานอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องหรือได้รับมอบหมาย
 
๒. งานนโยบายและแผน  มีอำนาจหน้าที่และความรับผิดชอบ งานนโยบายและแผนพัฒนา งานวิชาการ   งานงบประมาณ   งานข้อมูลข่าวสารของทางราชการ   งานสารสนเทศระบบคอมพิวเตอร์ และงานอินเตอร์เน็ตตำบล งานรวบรวมสถิติทางเทคนิคและวิชาการทุกประเภทและรวบรวมข้อมูลและสถิติทางเทคนิคและวิชาการทุกประเภท และงานอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องหรือได้รับมอบหมาย
 
๓. งานสวัสดิการ และพัฒนาชุมชน   มีอำนาจหน้าที่และความรับผิดชอบ งานสวัสดิการสังคม พัฒนาชุมชน และสังคม ประกอบด้วย งานสวัสดิการสังคม เช่นเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ ผู้พิการ  ผู้ป่วยโรคเอดส์  งานสุสานและฌาปณสถาน งานสมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์ งานพัฒนาชุมชนและสังคม งานจัดระเบียบชุมชน งานสังคมสงเคราะห์ งานพิทักษ์สิทธิเด็กและสตรี งานศูนย์สงเคราะห์ราษฎรประจำหมู่บ้านงานส่งเสริมและพัฒนาเด็ก  เยาวชน  ผู้สูงอายุและผู้พิการ รวมถึงงานส่งเสริมอาชีพ  และพัฒนาสตรี   ประกอบด้วย งานส่งเสริมอาชีพและข้อมูลแรงงาน   งานส่งเสริมและพัฒนาบทบาทของสตรี งานสนับสนุนกิจกรรมของกลุ่มสตรี-แม่บ้าน งานส่งเสริมและพัฒนาวิสาหกิจกิจชุมชน งานส่งเสริมและพัฒนากลุ่มออมทรัพย์ งานส่งเสริมและพัฒนากิจการร้านค้าชุมชนประจำตำบลและหมู่บ้าน งานส่งเสริมและสนับสนุนกิจการกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองงานส่งเสริมและสนับสนุนโครงการหนึ่งตำบลหนึ่งผลิตภัณฑ์ งานส่งเสริมและสนับสนุนการตลาดสินค้ากลุ่มอาชีพ กลุ่มหัตถกรรมและอุตสาหกรรม และงานอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องหรือได้รับมอบหมาย
                  
                ๔. งานกฎหมายและคดี มีอำนาจหน้าที่และความรับผิดชอบ งานกฎหมายและคดี งานนิติกรรมและสัญญาต่าง ๆ  งานการดำเนินการทางคดีและศาลปกครอง งานร้องเรียนร้องทุกข์และอุทธรณ์ งานระเบียบการคลัง งานข้อบัญญัติและระเบียบของ อบต. งานให้คำปรึกษาทางกฎหมายและคดีแก่ประชาชน งานคุ้มครองและบำรุงรักษาทรัพย์สินของทางราชการและสถานที่สาธารณะ งานระเบียบข้อบังคับการประชุมสภาฯ งานการประชุมสภา อบต.งานประชุมคณะกรรมการสามัญและวิสามัญประจำสภา อบต. งานติดตามผลการปฏิบัติงานตามมติที่ประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบล งานเลือกตั้งสมาชิกสภา อบต. งานข้อมูลการเลือกตั้ง งานส่งเสริมและสนับสนุนความรู้และวิชาการแก่สมาชิกสภา อบต.   และงานอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องหรือได้รับมอบหมาย
 
     

 
บทบาทหน้าที่ อบต.หนองบ่อ

กองคลัง
กองช่าง
กองการศึกษา
กิจกรรม 1 อปท. 1 ถนนสวยใส่ใจสิ่งแวดล้อม
กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อมแสดงความคิดเห็น
ความคิดเห็น *
ผู้แสดงความคิดเห็น  *
อีเมล 
ไม่ต้องการให้แสดงอีเมล


องค์การบริหารส่วนตำบลหนองบ่อ อำเภอสองพี่น้อง จังหวัดสุพรรณบุรี 035-440742