ปิดหน้าต่างนี้ [X] 
สมาชิกสภา อบต.หนองบ่อ
ReadyPlanet.com
dot dot
dot
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลหนองบ่อ
dot
รับเรื่องร้องเรียนร้องทุกข์
dot
ติดต่ออบต.หนองบ่อ
dot
dot
โครงสร้างผู้บริหาร อบต.หนองบ่อ จ.สุพรรณบุรี
dot
dot
โครงสร้างส่วนราชการ อบต.หนองบ่อ จ.สุพรรณบุรี
dot
dot
ข้อมูลทั่วไป  อบต.หนองบ่อ จ.สุพรรณบุรี
dot


สมาชิกสภา อบต.หนองบ่อ

 

     
  นางสาวปภาวดี  เจนกิจเจริญชัย  
  ประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลหนองบ่อ  
     
     
  นายนิวัฒน์  รัตนภัทร์ศิริ    
  รองประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบล  
     
   
  นายนิรันด์  คงกำเนิด  
  เลขานุการสภาองค์การบริหารส่วนตำบล  
     
 
นายไพบูลย์  อรุณแสงศิลป์   นายรถภูมิ  มากสุริวงค์
สมาชิกสภา อบต. หมู่ 1   สมาชิกสภา อบต. หมู่ 1
     
 
นายญาณวุฒิ  อมรสมานกุล   นางสาวปภาวดี  เจนกิจเจริญชัย
สมาชิกสภา อบต. หมู่ 2   สมาชิกสภา อบต. หมู่ 2
     
 
นางสาวการเกต  ทวนเงิน   นายสำราญ  หอมสุวรรณ
สมาชิกสภา อบต. หมู่ 3   สมาชิกสภา อบต. หมู่ 3
     
 
นายประสูตร  นิ่มนวล   นายดอน  ผิวสุข
สมาชิกสภา อบต. หมู่ 4   สมาชิกสภา อบต. หมู่ 4
     
 
นายดาวเรือง  คุ้มเจริญ   นายธนาพัทธ์  ศรีธำรงวัชร์
สมาชิกสภา อบต. หมู่ 5   สมาชิกสภา อบต. หมู่ 5
     
 
นายสมัย  บุตรโชติ   นายประวุฒิ  ปิติภูมิวิเศษ
สมาชิกสภา อบต. หมู่ 6   สมาชิกสภา อบต. หมู่ 6
     
 
นายประทีป  ประกอบทรัพย์   นายนิวัฒน์  รัตนภัทร์ศิริ  
สมาชิกสภา อบต. หมู่ 7   สมาชิกสภา อบต. หมู่ 7
     
 
นายมนตรี  ภูไทย   นายพลอย วงษ์นามใหม่
สมาชิกสภา อบต. หมู่ 8    สมาชิกสภา อบต. หมู่ 9
     
   
นายรุ่งโรจน์  วงษ์ไสว    
สมาชิกสภา อบต. หมู่ 9    

 
โครงสร้างผู้บริหาร

คณะผู้บริหาร อบต.หนองบ่อองค์การบริหารส่วนตำบลหนองบ่อ อำเภอสองพี่น้อง จังหวัดสุพรรณบุรี 035-440742