ปิดหน้าต่างนี้ [X] 
ข้อมูลอื่นๆ
ReadyPlanet.com
dot dot
dot
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลหนองบ่อ
dot
รับเรื่องร้องเรียนร้องทุกข์
dot
ติดต่ออบต.หนองบ่อ
dot
dot
โครงสร้างผู้บริหาร อบต.หนองบ่อ จ.สุพรรณบุรี
dot
dot
โครงสร้างส่วนราชการ อบต.หนองบ่อ จ.สุพรรณบุรี
dot
dot
ข้อมูลทั่วไป  อบต.หนองบ่อ จ.สุพรรณบุรี
dot


ข้อมูลอื่นๆ

ข้อมูลอื่น ๆ
กลุ่มมวลชลจัดตั้ง
1) สภาวัฒนธรรมตำบลหนองบ่อ
2) ศูนย์ประสานงานองค์กรชุมชนระดับตำบล
3) ชมรมเปตองตำบลหนองบ่อ
4) อาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน (อปพร.)
5) อาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน (อสม.)
6) อาสาสมัครตำรวจบ้าน (อส.ตร.)
7) ชุดรักษาความปลอดภัยประจำหมู่บ้าน (ชรบ.)
8) ศูนย์กีฬาตำบลหนองบ่อ
9) ศูนย์ต่อสู้เพื่อเอาชนะยาเสพติดตำบลหนองบ่อ (ศตส.ต.หนองบ่อ)
10) ชมรมผู้สูงอายุตำบลหนองบ่อ
 
การรวมกลุ่มของประชาชน
อำนวยการกลุ่มทุกประเภท ดังนี้
1) กลุ่มออมทรัพย์เพื่อการผลิต 9 กลุ่ม
2) กองทุนหมู่บ้าน 9 กลุ่ม
3) กลุ่มสตรีอาสาพัฒนาหมู่บ้าน 9 กลุ่ม
4) กลุ่มสตรีอาสาพัฒนาตำบล 1 กลุ่ม
5) กลุ่มเกษตรกร หมู่ที่ 6 บ้านเขาซ่อนหม้อ
- กลุ่มเกษตรอินทรีย์ปุ๋ยอัดเม็ดบ้านพรสวรรค์
- กลุ่มโรงสีชุมชนบ้านพรสวรรค์
 
คำขวัญประจำตำบลหนองบ่อ
“หนองบ่อถิ่นเกษตร พื้นที่เขตอ้อยหวาน
สืบสานประเพณี ของดีภูเขาปรง
รณรงค์สิ่งแวดล้อม เพียบพร้อมคุณธรรม
น้อมนำประชาธิปไตย ก้าวไกลพัฒนา”
 
พันธกิจการพัฒนาท้องถิ่น
พันธกิจหลักที่ 1 ปรับปรุง ซ่อมแซม ก่อสร้าง จัดให้มีสาธารณูปโภคขั้นพื้นฐานที่มีคุณภาพและเพียงพอ
พันธกิจหลักที่ 2 ส่งเสริมให้เกษตรกรใช้ความรู้และเทคโนโลยีที่เหมาะและการบริหารจัดการที่ดี การขนส่ง ตลอดจนการรวมกลุ่มเพื่อการจำหน่ายผลผลิตในราคาที่เป็นธรรม
พันธกิจหลักที่ 3 การพัฒนาศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก บุคลากร และการเรียนการสอนให้มีมาตรฐานเตรียมความพร้อมเพื่อรองรับการถ่ายโอนภารกิจด้านการศึกษาสร้างโอกาสในการเข้าสู่การศึกษาและการเรียนรู้ให้กับประชาชนในทุกระดับอย่างทั่วถึง
 
 
พันธกิจหลักที่ 4 ส่งเสริมให้ประชาชนทุกวัยออกกำลังกายและเล่นกีฬาตามความเหมาะสม สนับสนุนอุปกรณ์กีฬาให้กับหมู่บ้าน จัดการแข่งขันกีฬาในทุกระดับเพื่อป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด ส่งเสริมและผลักดันนักกีฬาที่มีความสามารถเข้าแข่งขันในระดับชาติและนักกีฬาอาชีพ
พันธกิจหลักที่ 5 ลดการเจ็บป่วยของประชาชน เนื่องจากขาดการออกกำลังกาย ขาดสุขลักษณะ สุขอนามัยที่ดี สิ่งแวดล้อมที่ไม่พึงประสงค์ ขาดความรู้ในการป้องกันโรค เน้นการส่งเสริมสุขภาพ และการป้องกันโรคหรือการเกิดโรคมากกว่าการเน้นการรักษา
พันธกิจหลักที่ 6 สืบสานและฟื้นฟูศิลปวัฒนธรรม ให้เจริญรุ่งเรืองสืบไป
พันธกิจหลักที่ 7 การส่งเสริมและจัดให้ประชาชนทุกระดับ และสาขาอาชีพเข้ามามีส่วนร่วมในการตัดสินในแก้ปัญหาสร้างความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินและกำหนดทิศทางการพัฒนาตำบล ตามวิถีทางประชาธิปไตยโดยมีการทบทวน ปรับปรุงทุกระยะ 3 ปี
พันธกิจหลักที่ 8 พัฒนาศักยภาพ ทัศนคติ กระบวนการบริหารจัดการ และสร้างความเข้มแข็งด้านการเงินการคลัง เพื่อให้สอดคล้องกับอำนาจหน้าที่ และภารกิจที่ได้รับถ่ายโอนตามแผนกระจายอำนาจ โดยมุ่งประโยชน์ของประชาชนตามหลักธรรมาภิบาล
 
จุดมุ่งหมายเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน
1. เพื่อให้ตำบลหนองบ่อมีสาธารณูปโภคขั้นพื้นฐาน มีมาตรฐานและเพียงพอทั่วถึง และมีคุณภาพชีวิตด้านกายภาพดีขึ้น
2. เพื่อให้ผู้ประกอบอาชีพด้านเกษตรกรรม มีการลงทุนการบริหารจัดการและรายได้ที่เป็นธรรม ผู้ประกอบอาชีพอื่นๆ มีความมั่นคง และก้าวหน้าในการประกอบอาชีพ
3. เพื่อให้ประชากรในวัยเรียนได้รับการศึกษาตามมาตรฐาน การศึกษาขั้นพื้นฐาน และในระดับที่สูงขึ้น ประชากรนอกวัยเรียนสามารถเข้าถึงข้อมูลสารสนเทศในการเรียนรู้ และนำความรู้ไปใช้ประโยชน์ในชีวิตประจำวัน
4. เพื่อยกระดับมาตรฐานด้านกีฬาของตำบลให้ได้มาตรฐานระดับชาติและป้องกันการระบาดของยาเสพติด
5. เพื่อให้ประชาชนมีความรู้และสามารถนำความรู้มาใช้ในการจัดการสิ่งแวดล้อม การรักษาสุขภาพ สุขอนามัย ปัญหายาเสพติดและร่วมป้องกันการเกิดโรคและการเจ็บป่วย
6. เพื่อให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการบริหารจัดการ การตรวจสอบ การแก้ไขปัญหา การพัฒนาการบริหารทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม การส่งเสริมและอนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรมตลอดจนภูมิปัญญาท้องถิ่น
7. เพื่อให้ประชาชนมีความมั่นคง มีความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน และมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น
 
วิสัยทัศน์การพัฒนาท้องถิ่น
“สร้างสมดุลการพัฒนา มุ่งสู่ความเป็นชุมชนน่าอยู่ ที่ยั่งยืน

 
ข้อมูลทั่วไป

ข้อมูลทั่วไป
ข้อมูลด้านเศรษฐกิจ
ข้อมูลด้านสังคมแสดงความคิดเห็น
ความคิดเห็น *
ผู้แสดงความคิดเห็น  *
อีเมล 
ไม่ต้องการให้แสดงอีเมล


องค์การบริหารส่วนตำบลหนองบ่อ อำเภอสองพี่น้อง จังหวัดสุพรรณบุรี 035-440742