ปิดหน้าต่างนี้ [X] 
ข้อมูลด้านสังคม
ReadyPlanet.com
dot dot
dot
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลหนองบ่อ
dot
รับเรื่องร้องเรียนร้องทุกข์
dot
ติดต่ออบต.หนองบ่อ
dot
dot
โครงสร้างผู้บริหาร อบต.หนองบ่อ จ.สุพรรณบุรี
dot
dot
โครงสร้างส่วนราชการ อบต.หนองบ่อ จ.สุพรรณบุรี
dot
dot
ข้อมูลทั่วไป  อบต.หนองบ่อ จ.สุพรรณบุรี
dot


ข้อมูลด้านสังคม

ข้อมูลด้านสังคม
การศึกษา
1) โรงเรียน สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
- โรงเรียนบ้านหนองจิก หมู่ที่ 1 บ้านหนองจิก
- โรงเรียนวัดเขาพนมนาง หมู่ที่ 2 บ้านหนองบวบหอม
- โรงเรียนบ้านหนองกระทู้ หมู่ที่ 5 บ้านหนองกระทู้
- โรงเรียนวัดพรสวรรค์ หมู่ที่ 6 บ้านเขาซ่อนหม้อ (พรสวรรค์)
2) ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กในความรับผิดชอบขององค์การบริหารส่วนตำบลหนองบ่อ
- ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านหนองจิก หมู่ที่ 1 บ้านหนองจิก
- ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดเขาพนมนาง หมู่ที่ 2 บ้านหนองบวบหอม
- ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก อบต.หนองบ่อ (สำนักแจง) หมู่ที่ 4 บ้านสำนักแจง
- ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านหนองกระทู้ หมู่ที่ 5 บ้านหนองกระทู้
3) โรงเรียนสอนพระปริยัติธรรม (ระดับประถมศึกษา) วัดพรสวรรค์ หมู่ที่ 6 บ้านเขาซ่อนหม้อ
4) ศูนย์การศึกษานอกโรงเรียนตำบลหนองบ่อ หมู่ที่ 4 บ้านสำนักแจง
 
3.2) สถาบันและองค์กรทางศาสนา
1) วัดบวรศิริธรรม (เขามอ) หมู่ที่ 2 บ้านหนองบวบหอม
2) วัดหนองกระทู้ หมู่ที่ 5 บ้านหนองกระทู้
3) วัดพรสวรรค์ หมู่ที่ 6 บ้านพรสวรรค์
4) สำนักสงฆ์เขาไห้ (เขาปรง) หมู่ที่ 6 บ้านพรสวรรค์
 
3.3) สถานพักผ่อนหย่อนใจ
สนามกีฬาท้องถิ่น 1 แห่ง ตั้งอยู่หมู่ที่ 4 บ้านสำนักแจง
 
3.4) สาธารณสุข
1) สถานีอนามัย 2 แห่ง
- โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลหนองบ่อ หมู่ที่ 6 บ้านเขาซ่อนหม้อ (พรสวรรค์) รับผิดชอบ หมู่ที่ 2,3,6 และ 9
- โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพบ้านหนองกระทู้ หมู่ที่ 5 บ้านหนองกระทู้ รับผิดชอบ หมู่ที่ 1,4,5,7 และ 8
2) คลินิก 1 แห่ง หมู่ที่ 7 บ้านหนองบ่อ
 
3.5) การกำจัดขยะมูลฝอย สิ่งปฏิกูล
องค์การบริหารส่วนตำบลหนองบ่อ ยังไม่มีการดำเนินการกำจัดขยะมูลฝอย ในปัจจุบันประชาชน ยังใช้วิธีการฝังกลบ และเผาทำลายเป็นส่วนใหญ่
 
3.6) ความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน
พื้นที่ตำบลหนองบ่อ อยู่ในความรับผิดชอบของสถานีตำรวจภูธรทุ่งคอก อำเภอสองพี่น้อง จังหวัดสุพรรณบุรี
1) จุดพักสายตรวจประจำตำบลหนองบ่อ จำนวน 2 แห่ง
- จุดพักสายตรวจบ้านพรสวรรค์ หมู่ที่ 6 บ้านเขาซ่อนหม้อ (พรสวรรค์)
- จุดพักสายตรวจบ้านหนองบ่อ หมู่ที่ 7 บ้านหนองบ่อ
2) ศูนย์อาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนตำบลหนองบ่อ (ศูนย์ อปพร.อบต.หนองบ่อ)

 
ข้อมูลทั่วไป

ข้อมูลทั่วไป
ข้อมูลด้านเศรษฐกิจ
ข้อมูลอื่นๆแสดงความคิดเห็น
ความคิดเห็น *
ผู้แสดงความคิดเห็น  *
อีเมล 
ไม่ต้องการให้แสดงอีเมล


องค์การบริหารส่วนตำบลหนองบ่อ อำเภอสองพี่น้อง จังหวัดสุพรรณบุรี 035-440742