ปิดหน้าต่างนี้ [X] 
ข้อมูลทั่วไป
ReadyPlanet.com
dot dot
dot
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลหนองบ่อ
dot
รับเรื่องร้องเรียนร้องทุกข์
dot
ติดต่ออบต.หนองบ่อ
dot
dot
โครงสร้างผู้บริหาร อบต.หนองบ่อ จ.สุพรรณบุรี
dot
dot
โครงสร้างส่วนราชการ อบต.หนองบ่อ จ.สุพรรณบุรี
dot
dot
ข้อมูลทั่วไป  อบต.หนองบ่อ จ.สุพรรณบุรี
dot


ข้อมูลทั่วไป

สภาพทั่วไปและข้อมูลพื้นฐานของ องค์การบริหารส่วนตำบลหนองบ่อ
 
สภาพข้อมูลทั่วไป
ลักษณะที่ตั้ง/อาณาเขต และเขตการปกครอง
เมื่อปี พ.ศ. 2514 ตำบลหนองบ่อ อำเภอสองพี่น้อง จังหวัดสุพรรณบุรี แยกมาจากตำบลศรีสำราญ ประกอบด้วย หมู่ 10,11 และหมู่ 12 ต่อมาได้มีการแยกหมู่บ้าน โดยหมู่ 10 แยกเป็น หมู่ 1,2,7 หมู่ 11 แยกเป็นหมู่ 3 และหมู่ 4 หมู่ 12 แยกเป็นหมู่ 5 และหมู่ 6 จากนั้น หมู่ 5 ได้แยกเป็นหมู่ 8 และหมู่ 9 จนถึงปัจจุบัน เป็นระยะเวลากว่า 30 ปี
ตำบลหนองบ่อ ยกฐานะจากสภาตำบลขึ้นเป็นองค์การบริหารส่วนตำบลหนองบ่อตามประกาศกระทรวงมหาดไทย เมื่อวันที่ 19 มกราคม 2539 ตำบลหนองบ่อ มีพื้นที่ประมาณ 53 ตร.กม. หรือประมาณ 33,100 ไร่ มีระยะห่างจากอำเภอสองพี่น้อง ในพื้นที่ส่วนที่ใกล้ที่สุด 15 กิโลเมตร และส่วนที่ไกลที่สุด 30 กิโลเมตร ระยะห่างจากจังหวัดสุพรรณบุรี ประมาณ 60 กม. มีอาณาเขต ดังนี้
ทิศเหนือจด อบต.จรเข้สามพัน, เทศบาลขุนพัดเพ็ง และ อบต.สระพังลาน อำเภออู่ทอง
จังหวัดสุพรรณบุรี
ทิศใต้จด อบต.ทุ่งคอก และ อบต.บ่อสุพรรณ อำเภอสองพี่น้อง จังหวัดสุพรรณบุรี
ทิศตะวันออกจด อบต.ศรีสำราญ อำเภอสองพี่น้อง จังหวัดสุพรรณบุรี
ทิศตะวันตกจด เทศบาลตำบลรางหวาย และ อบต.พังตรุ อำเภอพนมทวน จังหวัดกาญจนบุรี
 
ตำบลหนองบ่อ ยกฐานะจากสภาตำบลขึ้นเป็นองค์การบริหารส่วนตำบลหนองบ่อตามประกาศกระทรวงมหาดไทย เมื่อวันที่ 19 มกราคม 2539 ตำบลหนองบ่อ มีพื้นที่ประมาณ 53 ตร.กม. หรือประมาณ 33,125 ไร่ มีประชากรจำนวน 5,297 คน เป็นชาย 2,614 หรือร้อยละ 49.35 เป็นหญิง 2,683 คน หรือร้อยละ 50.65 อัตราความหนาแน่นของประชากรเฉลี่ย 100 คน/ตร.กม. หมู่บ้านในเขตรับผิดชอบแบ่งเป็น

หมู่ที่
ชื่อหมู่บ้าน
ชาย(คน)
หญิง(คน)
รวม(คน)
ครัวเรือน
1
บ้านหนองจิก
190
207
397
104
2
บ้านหนองบวบหอม
444
455
899
188
3
บ้านไผ่แขวน
100
115
215
58
4
บ้านสำนักแจง
383
365
748
214
5
บ้านดอนพรหม
319
326
645
205
6
บ้านเขาซ่อนหม้อ(พรสวรรค์)
406
416
822
232
7
บ้านหนองบ่อ
364
364
728
197
8
บ้านกระถินแดง
211
219
430
107
9
บ้านดอนแจงพัฒนา
192
216
408
77
รวม
2,609
2,683
5,292
1,382

 
 
การบริการพื้นฐาน
1) การคมนาคม
มีถนนที่เป็นเส้นทางคมนาคมที่สำคัญในพื้นที่ตำบล ดังนี้
1.1) ถนนในความรับผิดชอบของกรมทางหลวง จำนวน 2 สาย ระยะทางประมาณ 20 กม.
1.1.1) ถนนทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 321 สายมาลัยแมน ผ่านแนวเขตองค์การบริหารส่วนตำบลหนองบ่อ ด้านทิศตะวันออกซึ่งติดกับเขตองค์การบริหารส่วนตำบลศรีสำราญ (ระยะทางเฉพาะที่อยู่ผ่านเขตตำบลหนองบ่อ ประมาณ 1.50 กม.)
1.1.2) ถนนทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 3440 สาย บ้านดอนพรหม – บ้านตลาดเขต เชื่อมติดต่อระหว่างตำบลหนองบ่อ อำเภอสองพี่น้อง จังหวัดสุพรรณบุรี กับตำบลรางหวาย อำเภอพนมทวน จังหวัดกาญจนบุรี ( ระยะทางประมาณ 18.50 กม.)
1.2) ถนนในความรับผิดชอบของ องค์การบริหารส่วนจังหวัดสุพรรณบุรี
1.2.1) ถนนทางหลวงชนบท สาย บ.หนองบวบหอม – วัดเขาพนมนาง เป็นถนนเชื่อมติดต่อระหว่างตำบลหนองบ่อ กับตำบลบ่อสุพรรณ อำเภอสองพี่น้อง จังหวัดสุพรรณบุรี และตำบลพังตรุ อำเภอ พนมทวน จังหวัดกาญจนบุรี ระยะทางประมาณ 5.390 กม.
1.2.2) ถนนคอนกรีต จำนวน 5 สาย ระยะทางรวม 1.935 กม.
- สายบ้านวังตะกู-บ้านสำนักแจง ระยะทาง 0.050 กม.
- สายบ้านพรสวรรค์- เทศบาลตำบลรางหวาย (ต.รางหวาย) ระยะทาง 0.060 กม.
- สายบ้านหนองจิก-บ้านทับเสนารักษ์ (ต.ทุ่งคอก) ระยะทาง 1.00 กม.
- สายบ้านหนองบ่อ-บ้านโป่งตะไล้ (ต.ทุ่งคอก) ระยะทาง 0.200 กม.
- สายบ้านกระถินแดง ระยะทาง 0.625 กม.
1.3) ถนนในความรับผิดชอบขององค์การบริหารส่วนตำบลหนองบ่อ จำนวน 77 สาย ระยะทางรวม 76.344 กม.
1.3.1) ถนนลาดยาง จำนวน 3 สาย ระยะทางรวม 11.754 กม.
- ถนนลาดยาง สายบ้านหนองบ่อ – บ้านหนองจิก เชื่อมติดต่อระหว่างหมู่บ้าน คือ หมู่ 7 หมู่ 1 และหมู่ 2 ระยะทาง 9.454 กม. (รับถ่ายโอนฯ จากทางหลวงชนบท)
- ถนนลาดยาง สายบ้านบวบหอม-วัดบวรศิริธรรม ระยะทาง 1.200 กม. เป็นถนนภายในหมู่บ้าน หมู่ 2
- ถนนทางหลวงชนบท สายบ้านดอนแจงพัฒนา-บ้านหนองแขม ระยะทาง 1.100 กม. เป็นถนนภายในหมู่บ้าน หมู่ 9
1.3.2) ถนนคอนกรีต จำนวน 8 สาย ระยะทางรวม 2.590 กม.
- สายสำนักแจง ซอย 1 ระยะทาง 0.315 กม.
- สายสำนักแจง ซอย 2 ระยะทาง 0.100 กม.
- สายดอนพรหม ซอย 3 ระยะทาง 0.650 กม.
- สายดอนพรหม ซอย 4 ระยะทาง 0.200 กม.
- สาย พรสวรรค์ ซอย 1 ระยะทาง 0.300 กม.
- สายบ้านหนองบ่อ-บ้านโป่งตะไล้ (ตำบลทุ่งคอ) ระยะทาง 0.545 กม.
- สายคันคลองชลประทาน (D.3L-3R SPN.) หมู่ 8 ระยะทาง 0.380 กม.
- สายดอนแจงพัฒนา ซอย 3 ระยะทาง 0.100 กม.
 
1.3.3) หินคลุก จำนวน 56 สาย ระยะทาง 55.50 กม.
1.3.4) ลูกรัง จำนวน 10 สาย ระยะทาง 6.50 กม.
 
การไฟฟ้า
ปัจจุบัน ( 2555) ตำบลหนองบ่อ มีไฟฟ้าใช้ครบทุกหมู่บ้าน ยังไม่มีไฟฟ้าใช้อยู่ 4 หลังคาเรือน คิดเป็นร้อยละ 0.29 ของครัวเรือนทั้งหมด 1,382 ครัวเรือน (จะดำเนินการให้มีไฟฟ้าใช้ทุกหลังคาเรือน ตามแผนพัฒนาสามปี พ.ศ.2556-2558)
 
3) การโทรคมนาคม
- สถานีรับ – ส่ง ถ่ายทอดสัญญาณวิทยุคมนาคม 1 แห่ง
- สถานีวิทยุชุมชน 1 แห่ง
- หอกระจายข่าวประจำหมู่บ้าน 9 แห่ง
- จำนวนโทรศัพท์ส่วนบุคคล 340 หมายเลข
- จำนวนโทรศัพท์สาธารณะ 86 หมายเลข
- จำนวนโทรศัพท์ของท้องถิ่น 1 หมายเลข
 
แหล่งน้ำที่สำคัญ
- พื้นที่ขององค์การบริหารส่วนตำบลหนองบ่อ ได้อาศัยแหล่งน้ำที่สำคัญจากคลองส่งน้ำชลประทานเป็นส่วนใหญ่
 
แหล่งน้ำเพื่อการเกษตร
พื้นที่ส่วนใหญ่เหมาะสมในการเกษตรทั้งรูปแบบดั้งเดิม คือพืชอ้อย และข้าวบริเวณที่มีน้ำท่วมถึง 6 แห่ง (หมู่ 2,3,5,6,8,9 บางส่วน) ระยะเฉลี่ยที่น้ำท่วมขังนานที่สุด 5 วัน ประมาณช่วงฤดูฝน
สาเหตุของน้ำท่วมขังเกิดจากการระบายน้ำไม่สมดุลกับปริมาณน้ำฝนที่ตกลงมา คูคลองตื้นเขิน มีผักตบชวา และวัชพืชอื่นๆ ขึ้นปกคลุมและกีดขวางทางเดินของน้ำ การพังทลายของดิน เป็นต้น
 
แหล่งน้ำที่สร้างขึ้น
- ฝาย - แห่ง
- บ่อน้ำตื้น 1 แห่ง
- บ่อโยก - แห่ง
- คลองส่งน้ำชลประทาน 3 สาย
- คลองระบายน้ำชลประทาน 3 สาย
 
แหล่งน้ำเพื่อการอุปโภค-บริโภค
ระบบประปาหมู่บ้าน จำนวน 3 แห่ง
- ประปาหมู่บ้านหนองบวบหอม หมู่ที่ 2 ผู้ใช้น้ำ จำนวน 20 ครัวเรือน
- ประปาหมู่บ้านเขาซ่อนหม้อ หมู่ที่ 6 ผู้ใช้น้ำ จำนวน 93 ครัวเรือน
- ประปาหมู่บ้านดอนแจงพัฒนา หมู่ที่ 9 ผู้ใช้นำ จำนวน 47 ครัวเรือน
นอกจากนี้ พื้นที่บางส่วนของเขตองค์การบริหารส่วนตำบลหนองบ่อ ด้านตะวันออก คือ หมู่ที่ 4 หมู่ที่ 5 และหมู่ที่ 7 ซึ่งติดต่อกับถนนทางหลวงแผ่นดินสายมาลัยแมน อยู่ในเขตบริการของการประปาส่วนภูมิภาคอำเภอ อู่ทอง ครัวเรือนที่ใช้บริการน้ำประปา จำนวน 81 หลังคาเรือน
 
ทรัพยากรธรรมชาติในพื้นที่
- พื้นที่บางส่วนเป็นภูเขา ได้แก่ เขามอ เขาพนมนาง และเขาปรง และมีป่าไม้ปกคลุมพื้นที่ที่เป็นภูเขา
- ป่าชุมชนเขาปรง หมู่ที่ 6 ตำบลหนองบ่อ มีพื้นที่ จำนวน 216 ไร่

 
ข้อมูลทั่วไป

ข้อมูลด้านเศรษฐกิจ
ข้อมูลด้านสังคม
ข้อมูลอื่นๆ[1]

ความคิดเห็นที่ 1 (163985)

เบอร์โทร 035589616 ใช้การไม่ได้แล้วคะ

ผู้แสดงความคิดเห็น วนิดา วันที่ตอบ 2016-09-20 15:49:59 IP : 61.7.141.39[1]


แสดงความคิดเห็น
ความคิดเห็น *
ผู้แสดงความคิดเห็น  *
อีเมล 
ไม่ต้องการให้แสดงอีเมล


องค์การบริหารส่วนตำบลหนองบ่อ อำเภอสองพี่น้อง จังหวัดสุพรรณบุรี 035-440742