ปิดหน้าต่างนี้ [X] 
ประกาศรายงานทางการเงิน ประจำเดือน กันยายน 2562
ReadyPlanet.com
dot dot
dot
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลหนองบ่อ
dot
รับเรื่องร้องเรียนร้องทุกข์
dot
ติดต่ออบต.หนองบ่อ
dot
dot
โครงสร้างผู้บริหาร อบต.หนองบ่อ จ.สุพรรณบุรี
dot
dot
โครงสร้างส่วนราชการ อบต.หนองบ่อ จ.สุพรรณบุรี
dot
dot
ข้อมูลทั่วไป  อบต.หนองบ่อ จ.สุพรรณบุรี
dot


ประกาศรายงานทางการเงิน ประจำเดือน กันยายน 2562 article

 
ข่าวประชาสัมพันธ์ อบต.หนองบ่อ

ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลหนองบ่อ เรื่อง กำหนดพื้นที่ควบคุมเหตุรำคาญ
รณรงค์ 8 วิธีลดปัญหามลพิษของอากาศ
ประชาสัมพันธ์การขึ้นทะเบียนสุนัขและแมว
ประกาศเรื่อง การรับสมัครบุคคลเข้ารับการสรรหาเป็นคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำองค์การบริหารส่วนตำบลหนองบ่อ article
ประกาศงบแสดงฐานะการเงิน และงบอื่นๆ ประจำปีงบประมาณ 2562 article
ประกาศการแสดงผลการดำเนินงานในรอบ 3 เดือน ไตรมาสที่ 4 article
รายงานข้อมูลรายรับ - รายจ่าย ประจำปีงบประมาณ 2562 article
เผยแพร่ความรู้ความเข้าใจบทบาทของกฎหมายคุ้มครองพันธุ์พืช
โครงการปฏิบัติตามมาตรฐานคุณธรรมและจริยธรรม article
โครงการเตรียมความพร้อมในการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย article
โครงการพัฒนาศักยภาพของบุคลากรขององค์การบริหารส่วนตำบล article
โครงการลดอุบัติเหตุอุบัติภัยในช่วงเทศกาลสำคัญต่างๆ (สงกรานต์)
โครงการเสริมสร้างความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินป้องกันสาธารณภัยและปัญหายาเสพติด article
ประกาศรายงานทางการเงิน ประจำเดือนสิงหาคม พ.ศ.2562 article
ประชาสัมพันธ์กิจกรรมปลูกต้นไม้
ประกาศรายงานทางการเงิน ประจำเดือน กรกฎาคม 2562 article
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลหนองบ่อ เรื่อง ประกาศใช้ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลหนองบ่อ
ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลืกและสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ ประจำไตรมาสที่ 3 article
รายงานผลการดำเนินงาน ไตรมาสที่ 3 (1เม.ย. - 30 มิ.ย.62) article
ประกาศรายงานทางการเงิน ประจำเดือน มิถุนายน พ.ศ.2562 article
ประกาศรายงานทางการเงิน ประจำเดือน พฤษภาคม 2562 article
ประกาศรายงานทางการเงิน ประจำเดือน เมษายน 2562 article
ประกาศรายงานทางการเงิน ประจำเดือน มีนาคม 2562 article
ประกาศรายงานทางการเงิน ประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2562 article
ประกาศรายงานทางการเงิน ประจำเดือน มกราคม 2562 article
การขออนุญาตก่อสร้างต่อเติมปรับปรุงโรงเก็บกระสอบ article
ความพึงพอใจของผู้รับบริการ article
ผลการประเมิน LPA ปี 2561 article
แผนอัตรากำลัง 3 ปี (พ.ศ. 2561-2563) ปรับปรุงฉบับที่ 1 article
รายงานการประชุมสภา article
แผนดำเนินงาน article
รายงานการตรวจสอบของสำนักงานตรวจเงินแผ่นดิน article
ประกาศรายงานแหล่งกำเนิดมลพิษในตำบลหนองบ่อ ตามมาตรา 80
การประชาสัมพันธ์ความโปร่งใส article
กิจกรรมความโปร่งใส article
ประกาศ เรื่อง ประชาคมท้องถิ่นระดับตำบล (พ.ศ.2561-2565)
คู่มือสำหรับประชาชน
ประกาศให้ไปรับและยื่นแบบรายการเสียภาษีโรงเรือนและที่ดินประจำปี พ.ศ.2561 article
ประกาศให้ไปรับและยื่นแบบรายการเสียภาษีป้ายประจำปี พ.ศ. 2561 article
ประกาศให้เจ้าของที่ดินยื่นแบบแสดงรายการที่ดินเพื่อเสียภาาีบำรุงท้องที่ประจำปี พ.ศ. 2561 article
ประกาศให้บริการรับชำระภาษี ช่วงเวลา 12.00น.-13.00น.ประจำปี พ.ศ.2561 article
ประกาศรายงานข้อมูลรายรับ-รายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561 article
การตอบแบบประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสของหน่วยงาน
ประชาสัมพันธ์การเปิดรับการเสนอชื่อผู้แทนองค์กรชุมชน
ประกาศการสรรหาและเลือกสรรบุคคลเพื่อเป็นพนักงานจ้าง
แผนผังขั้นตอนการปฏิบัติงานรับเรื่องร้องเรียน/ร้องทุกข์
ประกาศ เรื่อง การประชุมประชาคมตำบล
การใช้ ปุ๋ยพืชสด เพื่อการปรับปรุงดิน
ประชาสัมพันธ์การรักษาความสะอาดแม่นำ้ท่าจีนและลำคลองสาขา
ประกาศการสรรหาและเลือกสรรหาบุุคคลเพื่อเป็นพนักงานจ้าง article
ประกาศรายงานทางการเงิน ประจำเดือน ธันวาคม พ.ศ. 2561 article
ประกาศ เรื่อง รายงานการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561
ประกาศ เรื่อง รายงานผลการปฏิบัติงานประจำปี พ.ศ. 2561
ประกาศรายงานทางการเงิน ประจำเดือน พฤศจิกายน พ.ศ.2561 article
เเจ้งประชาสัมพันธ์บุคคล นิติบุคล บริษัทเอกชน หรือหน่วยของรัฐอื่นที่เข้ามารับบริการหรือมาติดต่อราชการขององค์การบริหารส่วนตำบลหนองบ่อ เข้าร่วมกรอกแบบสอบถามผู้มีส่วนได้เสียภายนอก(ITAS)
ประกาศรายงานทางการเงิน ประจำเดือน ตุลาคม พ.ศ.2561 article
แผนป้องกันการทุจริต
ประกาศรายงานการแสดงผลการดำเนินงาน ไตรมาสที่ 4 article
ประกาศรายงานข้อมูลรายรับ-รายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561 article
ประกาศรายงานทางการเงิน ประจำเดือน กันยายน 2561 article
ประกาศรายงานทางการเงิน ประจำเดือน สิงหาคม 2561 article
ประกาศรายงานทางการเงิน ประจำเดือน กรกฎาคม 2561 article
ประกาศงบแสดงฐานะการเงิน และงบอื่นๆ ประจำปีงบประมาณ 2561 article
แผนการจัดซื้อจัดจ้างปี 2561 article
ประกาศ เรื่อง รายงานการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 รอบเดือนเมษายน พ.ศ.2561
ประกาศ เรื่อง ประกาศใช้แผนดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ 2562
ประกาศ เรื่อง ประกาศใช้ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลหนองบ่อ เรื่อง งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562
ประกาศ เรื่อง ประกาศใช้ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลหนองบ่อ เรื่อง งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562
ประกาศรายงานทางการเงิน ประจำเดือน มิถุนายน พ.ศ.2561 article
Zero Waste ขยะเหลือศูนย์เป็นจริงได้เริ่มต้นที่บ้านท่าน ด้วยหลักการ 3Rs article
รณรงค์ "10 กิจกรรม ใช้น้ำอย่างไรให้ประหยัด article
ประกาศองค์การบริการส่วนตำบลหนองบ่อ เรื่อง มาตรการประหยัดพลังงาน article
ประกาศ เรื่อง การกำหนดสมัยประชุมสามัญประจำปี 2560 และประชุมสมัยสามัญ สมัยแรก ประจำปี พ.ศ.2561 article
วันต่อต้านยาเสพติดโลก article
เชิญชวนทุกคนออกกำลังกายทุกวันพุธ article
รายงานผลการสำรวจสภาพปัญหาน้ำเสีย article
รายงานติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2560 รอบเดือนเมษายน พ.ศ.2560 (ระหว่างเดือนตุลาคม 2559 ถึง เดือนมีนาคม 2560) article
รายงานติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2560 รอบเดือนตุลาคม พ.ศ.2560 (ระหว่างเดือนเมษายน ถึง เดือนกันยายน 2560) article
แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.2561 - 2564) article
รายงานผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของ องค์การบริหารส่วนตำบลหนองบ่อ ประจำปี พ.ศ.2560 article
แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.2560 - 2562) article
รายงานผลการปฏิบัติงานประจำปี พ.ศ.2560 article
แผนดำเนินงานประจำปี พ.ศ.2560
ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลหนองบ่อ เรื่อง งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 article
แผนอัตรากำลัง 3 ปี (ปี พ.ศ. 2558 - พ.ศ. 2560) article
ประชาสัมพันธ์ขัั้นตอนการร้องเรียนร้องทุกข์ article
รายงานข้อมูลรายรับ - รายจ่าย ประจำปีงบประมาณ 2560 article
ประกาศให้บริการชำระภาษี ช่วงเวลา 12.00 น. - 13.00 น. ประจำปี พ.ศ. 2560 article
ประกาศกำหนดยื่นแบบแสดงรายการเสียภาษีประจำปี 2560 article
ประกาศราคากลางโครงการเปลี่ยนท่อระบายน้ำ คสล. และโครงการฝังท่อระบายน้ำ คสล.ม.1,3,4,6 article
ประกาศราคากลางโครงการก่อสร้างสนามวอลเลย์บอล article
ประกาศราคากลางโครงการก่อสร้างถนน คสล.ม.2 ม.8 article
ประกาศรายงานทางการเงิน ประจำเดือน เมษายน 2561
ประกาศรายงานทางการเงิน ประจำเดือน มีนาคม พ.ศ.2561 article
รายละเอียดแนบท้ายประกาศแผนการจัดซื้อจัดจ้างปรับปรุงผิวจราจรลงหินคลุก ม.1-9
แผนการจัดซื้อจัดจ้างปรับปรุงผิวจราจรลงหินคลุก ม.1-9
รายละเอียดแนบท้ายประกาศจัดซื้อจัดจ้างโครงการปรับปรุงผิวจราจรลงหินคลุก ม.1-9
แผนการจัดซื้อจัดจ้างโครงการปรับปรุงผิวจราจรลงหินคลุก ม.1-9
เผยแพร่แผนการจัดซืั้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561 article
ประกาศรายงานทางการเงิน ประจำเดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ.2561
ประชาสัมพันธ์การรับสมัครอาสาสมัครท้องถิ่นรักษ์โลก (อถล.) article
ประชาสัมพันธ์ และร่วมรณรงค์ "การนำข้าวใหม่จัดทำเป็นชุดของขวัญในช่วงเทศกาลปีใหม่" article
คู่มือการจัดทำแผนพัฒนาสี่ปี (2561-2564) article
รายงานทางการเงิน ประจำเดือน ตุลาคม พ.ศ.2560 article
รายงานงบแสดงฐานะการเงิน ประจำปีงบประมาณ 2560 article
ประกาศ อบต.หนองบ่อ เรื่อง นโยบายคุณธรรมและความโปร่งใส
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนตุลาคม-เมษายน
แผนการจัดหาพัสดุ ประจำปีงบประมาณ 2560
แผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง article
การป้องกันและระมัดระวังการเกิดอัคคีภัยในช่วงเทศกาลสารทจีน2559
การป้องกันและระมัดระวังการเกิดอัคคีภัยในช่วงเทศกาลตรุษจีน2559
การเตรียมรับสถานการณ์ในช่วงฤดูแล้ง2559
รายงานผลการตรวจสอบน้ำทิ้งจากสถานเลี้ยงสุกร (กรมควบคุมมลพิษ) article
งบเงินสะสม ปีงบประมาณ 2560 article
1 ธันวาคมของทุกปี เป็น "วันเอดส์โลก" หรือ "World AIDS Day"
ข่าวสารเตือนภัยโรคติดเชื้อไวรัสซิกา
ข้อมูลรายรับ-รายจ่าย ประจำปีงบประมาณ 2559 article
งบแสดงฐานะการเงิน ประจำปีงบประมาณ 2559 article
ประกาศ เรื่อง วิธีการคำนวณราคากลางของโครงการก่อสร้างระบบประปาผิวดินขนาดใหญ่ หมู่ที่ 5
สอบราคาโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 2,3,4
สอบราคาโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 1,5,6,7,8
กำหนดการจัดประชุมประชาคมหมู่บ้าน ประจำปี พ.ศ.2559 article
ขอเชิญร่วมกิจกรรมเทิดพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ 5 ธันวาคม 2558 article
ประมวลภาพกิจกรรม การแข่งขันกีฬาระหว่างหมู่บ้าน ครั้งที่ 14 "หนองบ่อเกมส์" article
สอบราคาโครงการขุดลอกคลองระบายน้ำ หมู่ที่ 1-9 article
สอบราคาโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 1 article
สอบราคาโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 4 article
ประมูลจ้างโครงการซ่อมแซมถนนหินคลุก ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ article
ประมูลจ้างโครงการก่อสร้างระบบประปาผิวดินขนาดใหญ่ หมู่ที่ 5 ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ article
กำหนดการรับชำระภาษี ประจำป๊ 2559 article
กำหนดการชำระภาษี ค่าธรรมเนียม และขอใบอนุญาต ป๊ 2558 article
ขอเชิญประชาชนตำบลหนองบ่อ ร่วมใจใส่เสื้อสีม่วงในเดือนเมษายน ๒๕๕๘ เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมายุครบ ๖๐ พรรษา ๒ เมษายน ๒๕๕๘ article
การแข่งขันกีฬาระหว่างหมู่บ้าน "หนองบ่อเกมส์" article
ประกาศ เรื่อง โครงสร้างและการจัดองค์กรในการดำเนินงาน สรุปอำนาจหน้าที่ที่สำคัญและวิธีการดำเนินงานสถานที่ติดต่อเพื่อขอรับข้อมูลข่าวสารขององค์การบริหารส่วนตำบลหนองบ่อ article
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์รับเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุและผู้พิการ ปี 2558 article
ขอเชิญร่วมกิจกรรม "วันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2558" article
ขอเชิญร่วมกิจกรรม " โครงการเทิดพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดชมหาราช เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา ๘๗ พรรษา ๕ ธันวาคม ๒๕๕๗ " article
ประกาศ เรื่อง สอบราคาจ้างเหมาประกอบอาหารกลางวันสำหรับเด็กเล็กของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก article
ประกาศ เรื่อง ประมูลจ้างโครงการก่อสร้างระบบประปาผิวดินขนาดใหญ่ หมู่ที่ 5 ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ article
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลหนองบ่อ เรื่อง สอบราคาติดตั้งเครื่องปรับอากาศศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ประจำปีงบประมาณ 2557 article
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลหนองบ่อ เรื่อง สอบราคาโครงการก่อสร้างห้องน้ำหลังใหม่ อบต.หนองบ่อ article
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลหนองบ่อ เรื่อง การป้องกันและลดปัญหาอุบัติเหตุทางถนน ช่วงเทศกาลสงกรานต์ ปี2557
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลหนองบ่อ เรื่อง การป้องกันและระมัดระวังการเกิดอัคคีภัยในช่วงเทศกาลตรุษจีน 2557
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลหนองบ่อ เรื่อง การป้องกันและลดปัญหาอุบัติเหตุทางถนน ช่วงเทศกาลปีใหม่ ปี2557
กำหนดชำระภาษี ประจำปี 2557
การเตรียมรับสถานการณ์ในช่วงฤดูแล้ง2556 article
การป้องกันและระมัดระวังการเกิดอัคคีภัยในช่วงเทศกาลสารทจีน2556 article
การป้องกันและระมัดระวังการเกิดอัคคีภัยในช่วงเทศกาลตรุษจีน2556 article
การป้องกันและลดปัญหาอุบัติเหตุทางถนน ช่วงเทศกาลสงกรานต์2556 article
การป้องกันและลดปัญหาอุบัติเหตุทางถนน ช่วงเทศกาลปีใหม่2555-2556 article
กำหนดชำระภาษี ประจำปี 2556 article
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลหนองบ่อ เรื่อง สอบราคาจ้างเหมาประกอบอาหารกลางวันสำหรับเด็กเล็กของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก article
ประกาศกำหนดวันเวลาสถานที่เคาะราคา
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เคาะราคา
ประมูลจ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กหมู่ที่ 6 และหมู่ที่ 8 ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ article
ประมูลจ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กหมู่ที่ 4 ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ article
ประมูลจ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กหมู่ที่ 2 และหมู่ที่ 5 ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ article
การชำระภาษี ปีงบประมาณ 2555
F8iองค์การบริหารส่วนตำบลหนองบ่อ อำเภอสองพี่น้อง จังหวัดสุพรรณบุรี 035-440742