ปิดหน้าต่างนี้ [X] 
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนสิ 2561
ReadyPlanet.com
dot dot
dot
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลหนองบ่อ
dot
รับเรื่องร้องเรียนร้องทุกข์
dot
ติดต่ออบต.หนองบ่อ
dot
dot
โครงสร้างผู้บริหาร อบต.หนองบ่อ จ.สุพรรณบุรี
dot
dot
โครงสร้างส่วนราชการ อบต.หนองบ่อ จ.สุพรรณบุรี
dot
dot
ข้อมูลทั่วไป  อบต.หนองบ่อ จ.สุพรรณบุรี
dot


สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนสิ 2561ประกาศจัดซื้อ-จัดจ้าง อบต.หนองบ่อ

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาบำรุงรักษาและซ่อมแซม รถยนต์ หมายเลขทะเบียน กน 6146 สุพรรณบุรี จำนวน 1 คัน article
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาการจัดซื้อวัสดุก่อสร้าง (กองสาธารณสุข)
แต่งตั้ง ผู้ตรวจรับพัสดุ สำหรับการซื้อวัสดุอุปกรณ์ในการจัดทำหน้ากากอนามัย ตามโครงการพลังคนไทยร่วมใจป้องกันไวรัสโคโรนา (COVID - 19) จำนวน 4 รายการ
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ (กองสาธารณสุข)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ (กองช่าง)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ (กองคลัง)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ (กองการศึกษา)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ (งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ (สำนักปลัด)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว (สำนักปลัด)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงาน (กองสาธารณสุข)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงาน (กองคลัง)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงาน (งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงาน (สำนักปลัด)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างโครงการปรับปรุงผิวจราจรหินคลุก หมู่ 2 และหมู่ 6
ประชาสัมพันธ์การเปิดเผยราคากลางและการคำนวณราคากลางการจัดซื้อจัดจ้าง โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 9 article
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนดินลูกรังผิวจราจรหินคลุกบดอัดแน่น สายมิตรภาพ 3,6,9 article
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 9 article
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาซ่อมแซมรถดับเพลิงและกู้ภัย หมายเลขทะเบียน 85-8360 article
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ (ตามมาตรฐานครุภัณฑ์ ปี 2562) article
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ (กองช่าง) article
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ 8
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ 3
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อชุดอุปกรณ์สำหรับห้องเรียนโครงการพัฒนาคุณภาพการศึกษาด้วยเทคโนโลยีสารสนเทศ DLTV ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านหนองจิก
ประชาสัมพันธ์การเปิดเผยราคากลางและการคำนวณราคากลางการจัดซื้อจัดจ้าง โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 3 article
ประชาสัมพันธ์การเปิดเผยราคากลางและการคำนวณราคากลางการจัดซื้อจัดจ้าง โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 8 article
แผนการจัดซื้อจัดจ้างปี 2563 article
ประกาศผู้ชนะการเสนอรคาประกวดราคาจ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ 2,4,5,7 article
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการปรับปรุงผิวจราจรถนนลาดยาง(Asphaltic Concret)พร้อมตีเส้น หมู่ 8
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการปรับปรุงซ่อมแซมผิวจราจรเป็นผิวแอสฟัลท์ติกคอนกรีต (Asphaltic Concret) หมู่ 6
ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือกและสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือประจำไตรมาสที่ 4 (เดือนกรกฎาคม พ.ศ.2562 ถึง เดือนกันยายน พ.ศ.2562 article
ประการผุ้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างติดตั้งไฟฟ้าสาธารณะชนิดโซล่าเซลหลอด LED ภายในพื้นที่ อบตงหนองบ่อ หมู่ 1,2,3,6,7,8,9 article
ประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างติดไฟฟ้าสาธารณะชนิดโซล่าเซลหลอด LED ภายในพื้นที่อบต.หนองบ่อ หมู่ 1,2,3,6,7,8,9 พร้อมป้ายประชาสัมพันธ์โครงการด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์(e-bidding)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างอาคารเอนกประสงค์บริเวณที่ทำการองต. article
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาโครงการปรับปรุงซ่อมแซม.ม.2 article
ประกาศประกวดราคาโครงการปรับปรุงซ่อมแซมเสริมผิวจราจรถนน ม.2 article
ประกาศเผยแพร่แผนจัดจ้างโครงการปรับปรุงเสริมผิวจราจรฯ ม.2 article
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาโครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนนลาดยาง ม.1.ม.2 article
ประกาศประกวดราคาโครงการปรับปรุงซ่อมแซมเสริมผิวจราจรถนนลาดยาง ม.1 ม.2 article
ประกาศเผยแพร่แผนจัดจ้างโครงการปรับปรุงซ่อมแซมเสริมผิวจราจรถนนลาดยาง ม.1 ม.2 article
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อครุภัณฑ์านพาหนะและขนส่ง-รถบรรทุก(ดีเซล) article
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อครุภัณฑ์านพาหนะและขนส่ง-รถบรรทุก(ดีเซล) article
ประกาศประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์านพาหนะและขนส่ง-รถบรรทุก(ดีเซล) article
ประกาศเผยแพร่แผนจัดซื้อครุภัณฑ์านพาหนะและขนส่ง-รถบรรทุก(ดีเซล) article
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนกันยายน 2561 article
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนสิงหาคม 2561 article
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนกรกฎาคม 2561 article
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนมิถุนายน 2561 article
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนพฤษภาคม 2561 article
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนตุลาคม 2560-เมษายน 2561 article
แผนการจัดซื้อจัดจ้างปี 2562 article
รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้าง ปี2561 article
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนน คสล. หมู่ 4 และหมู่ 7 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ article
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการปรับปรุงถนนหินคลุก หมู่ 3 หมู่ 4 หมู่ 6 และหมู่ 9 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ article
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนน คสล. หมู่ 2 หมู่ 4 หมู่ 7 และหมู่ 8 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ article
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการปรับปรุงผิวจราจรถนนลาดยาง หมู่ 9 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ article
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงผิวจราจรลงหินคลุก ม.1-9
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการปรับปรุงผิวจราจรถนนลาดยาง หมู่ 2 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ article
การเปิดเผยราคากลางงานก่อสร้างโครงการปรับปรุงผิวจราจรถนนลาดยาง พร้อมตีเส้นจราจร หมู่ 2 หมู่ 8 และหมู่ 9 article
เปลี่ยนแปลงแผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561 article
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการปรับปรุงผิวจราจรถนนลาดยาง หมู่ 8 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ article
การเปิดเผยราคากลางในการจัดซื้ออาหารเสริม (นม) article
ประกาศใช้แผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ปีงบประมาณ พ.ศ.2561
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนมีนาคม-พฤษภาคม
แบบรายงานแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ปีงบประมาณ 2560
การเปิดเผยราคากลางโครงการซ่อมแซมถนนหินคลุกโดยกลบหลุมบ่อพร้อมเกลี่ยเรียบ หมู่ 1-9 article
ประกาศสอบราคาโครงการซ่อมแซมถนนหินคลุกโดยกลบหลุมบ่อพร้อมเกลี่ยเรียบ หมู่ 1 -9 article
แผนการจัดหาพัสดุ ประจำปีงบประมาณ 2559 article
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง ตาม พรบ.ข้อมูลข่าวสารของราชการ 2540 ปจม.2559 article
วิเคราะห์การจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2557
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง
แบบรายงานแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ปีงบประมาณ 2558องค์การบริหารส่วนตำบลหนองบ่อ อำเภอสองพี่น้อง จังหวัดสุพรรณบุรี 035-440742